SFS 2010:1118 Förordning om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

101118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:767) om
finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet;

utfärdad den 16 september 2010.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2003:767) om finansiering

av Post- och telestyrelsens verksamhet ska ha följande lydelse.

9 §

1

Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala

en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrel-
sen. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som myndigheten
har för denna verksamhet och får uppgå till högst 9 000 000 kr per år. Avgif-
ten ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:288.

SFS 2010:1118

Utkom från trycket
den 28 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010