SFS 2010:1119 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

101119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i presstödsförordningen (1990:524);

utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om presstödsförordningen (1990:524)2

dels att punkt 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen

(1996:1607) om ändring i nämnda förordning ska upphöra att gälla,

dels att punkt 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till förordningen

(1999:1074) om ändring i nämnda förordning ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 4 och 6 §§, 2 kap. 1�3 och 12 §§, 4 kap. 5, 7 och 11 §§,

5 kap. 1 § samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 2 a, 2 b

och 5 a §§ samt 5 kap. 3 a §, av följande lydelse.

1 kap.

4 §

Driftsstöd består av allmänt driftsstöd och begränsat driftsstöd.

Driftsstöd får endast användas för att täcka kostnader som är knutna till

utgivningen av den dagstidning som stödet har beviljats för.

6 §

3

I denna förordning används följande uttryck med nedan angiven bety-

delse.

1 Jfr prop. 2009/10:199, bet. 2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308.

2 Förordningen omtryckt 1996:1607.

3 Senaste lydelse 2008:1341.

Uttryck

Betydelse

Dagstidning

En allmän nyhetstidning eller
publikation av dagspresskaraktär
med reguljär nyhetsförmedling eller
allmänpolitisk opinionsbildning.
Den ska normalt komma ut med
minst ett nummer per vecka och ha
ett innehåll som i huvudsak är
skrivet på svenska samt i huvudsak

SFS 2010:1119

Utkom från trycket
den 28 september 2010

background image

2

SFS 2010:1119

Högfrekvent dagstidning

Medelfrekvent dagstidning

Lågfrekvent dagstidning

Utgivningsort

Storstadstidning

A-region

Upplaga

Totalupplaga

distribueras inom landet. Den ska vi-
dare komma ut under ett eget namn
och dess egna redaktionellainnehåll
ska utgöra minst 55 % av det totala
redaktionella innehållet. Med dags-
tidning avses inte en tidning som
normalt kommer ut med ett eller två
nummer per vecka och vars redak-
tionella innehåll till övervägande del
är inriktat på avgränsade intresseom-
råden eller delar av samhället, exem-
pelvis näringsliv och affärsverksam-
het, konsumentpolitik, miljöfrågor,
idrott, friluftsliv eller frågor med an-
knytning till kyrkoliv och religion.

En dagstidning som normalt kom-
mer ut med sex eller sju nummer per
vecka.

En dagstidning som normalt kom-
mer ut med tre till fem nummer per
vecka.

En dagstidning som normalt kom-
mer ut med ett eller två
nummer per vecka.

Den kommun där tidningens huvud-
redaktion är belägen.

En dagstidning som har Stockholm,
Göteborg eller Malmö som utgiv-
ningsort, som normalt kommer ut
med sju nummer per vecka och som
under det senaste kalenderåret före
det år som stödet avser hade ett re-
daktionellt innehåll som omfattade
minst 30 000 spaltmeter.

Geografiskt område som framgår av
bilagan till förordningen.

En tidnings medelnettoupplaga.

En tidnings totala distribuerade upp-
laga med avdrag för lösnummerretu-
rer och fasta arbetsexemplar.

background image

3

SFS 2010:1119

2 kap.

1 §

4

En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt drifts-

stöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.
2. Dess totalupplaga ska i huvudsak vara abonnerad.
3. Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i all-

mänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.

4. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.
5. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har bevil-

jats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a §
första stycket.

Veckovolym

Annonsandel

Andel egna annonser

Redaktionellt innehåll

Täckningsgrad

Tidningens upplaga multiplicerad
med det antal nummer som normalt
ges ut per vecka.

Andelen betalt utrymme av hela tid-
ningsutrymmet under ett kalenderår.

Andelen utrymme av hela
tidningsutrymmet under ett år som
används för direkt marknadsföring
av den egna tidningsutgivande verk-
samheten.

Hela tidningsinnehållet, mätt i spalt-
meter, under ett kalenderår med un-
dantag av annonsandelen och ande-
len egna annonser.

En tidnings genomsnittliga procen-
tuella spridning bland hushållen på
utgivningsorten under de tre senaste
kalenderåren. Presstödsnämnden
får bestämma att en tidnings täck-
ningsgrad ska beräknas för en del
av utgivningsorten eller för ett an-
nat område än utgivningsorten, om
det med hänsyn till verksamhetens
inriktning är uppenbart att utgiv-
ningsorten inte är tidningens egent-
liga spridningsområde. Uppstår ett
decimaltal när täckningsgraden be-
räknas, ska detta avrundas till när-
maste hela tal.

4 Senaste lydelse 2008:1341.

background image

4

SFS 2010:1119

Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsom-

råde är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens
konkurrensförmåga på annonsmarknaden, får tidningen uteslutas från stöd
eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle läm-
nas.

2 §

5

För en hög- eller medelfrekvent dagstidning beräknas det årliga all-

männa driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental ex-
emplar, multipliceras med 235 000 kr (bidragssats). Det sammanlagda årliga
allmänna driftsstödet får dock inte överstiga 16 861 000 kr (maximibelopp).

En storstadstidning kan utöver det årliga allmänna driftsstödet enligt för-

sta stycket berättiga till ett extrastöd som motsvarar en viss procentandel av
de nettokostnader som följer av de krav som särskilt ställs på denna tidnings-
kategori i 1 kap. 6 §. Den högsta procentandelen är

� 90 % för år 2011,
� 80 % för år 2012,
� 70 % för år 2013,
� 60 % för år 2014,
� 50 % för år 2015, och
� 40 % för år 2016.
Maximibeloppet för det årliga allmänna driftsstödet och extrastödet är
� 59 500 000 kr för år 2011,
� 56 600 000 kr för år 2012,
� 53 700 000 kr för år 2013,
� 50 800 000 kr för år 2014,
� 47 900 000 kr för år 2015, och
� 45 000 000 kr för år 2016.

2 a §

Understiger det allmänna driftsstöd som en hög- eller medelfrekvent

dagstidning berättigar till enligt 2 § första stycket det driftsstöd som en låg-
frekvent dagstidning vid motsvarande upplaga berättigar till enligt 5 §, ska i
stället stödnivån enligt den paragrafen gälla.

2 b §

Det sammanlagda allmänna driftsstödet som en hög- eller medelfrek-

vent dagstidning berättigar till enligt 2 § första�tredje styckena eller 2 a § får
inte överstiga 40 % av de rörelsekostnader som är förknippade med utgiv-
ningen av den stödberättigande tidningen.

3 §

6

En lågfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samt-

liga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar.
2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.
3. Den ska ha ett abonnemangspris som för helår inte understiger ett av

Presstödsnämnden fastställt lägsta pris.

4. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalender-

år.

5 Senaste lydelse 2008:1341.

6 Senaste lydelse 2008:1341.

background image

5

SFS 2010:1119

5. Den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela

tidningsutrymme under ett kalenderår.

6. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.
7. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har bevil-

jats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a §
första stycket.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska spridning i marknadsföringssyf-

te, som görs för en och samma tidningstitel och vid högst fem tillfällen per
kalenderår i det område där dagstidningen har sin huvudsakliga andel abon-
nenter, inte räknas med.

5 a §

Det allmänna driftsstödet som en lågfrekvent dagstidning berättigar

till enligt 4 eller 5 § får inte överstiga 75 % av de rörelsekostnader som är
förknippade med utgivningen av den stödberättigande tidningen.

12 §

Frågan om huruvida en tidning uppfyller kraven för driftsstöd, ska be-

dömas med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som föregår
det år för vilket bidrag söks. Bedömningen av om driftsstödet överstiger en
viss andel av tidningens rörelsekostnader enligt 2 b eller 5 a § ska dock gö-
ras med utgångspunkt i förhållandena under de två kalenderår som föregår
det år för vilket bidrag söks.

För nyetablerade dagstidningar och för dagstidningar som kommer ut med

fler eller färre nummer i veckan än tidigare får uppgifterna i stället avse den
tidsperiod för vilken dessa kan fås. För uppgifter om täckningsgrad och upp-
laga får den perioden inte vara kortare än sex månader.

4 kap.

5 §

7

Ett distributionsföretag får förmedla distributionsstöd endast om före-

taget skriftligen förbinder sig att uppfylla följande villkor:

1. Företaget ska inom sitt verksamhetsområde anordna samdistribution

där det finns förutsättning för stödberättigad samdistribution.

2. För samdistributionen ska företaget tillämpa prissättning enligt 3 för så-

dana tidningsföretag som har undertecknat en förbindelse enligt 2 § och ger
ut tidningar som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka. För
en tidning som kommer ut en gång per vecka gäller vidare att den ska ha
minst en procents hushållstäckning i den A-region där tidningens utgiv-
ningsort är belägen.

3. Prissättningen ska vara sådan att storleken av den enskilda tidningens

abonnerade upplaga inom distributionsområdet inte inverkar på distribu-
tionsavgiften per distribuerat exemplar. Om det blir väsentliga kostnadsskill-
nader på grund av att tidningarna väger olika mycket per exemplar, att distri-
butionen av någon av tidningarna leder till mer administrativt arbete än för
de andra eller att distributionen av någon av tidningarna leder till särskilda
transportkostnader, får dock prissättningen anpassas till dessa skillnader. En
sådan prissättning får däremot inte innebära att priset för distributionen av
ett exemplar av den mest kostnadskrävande tidningen blir mer än tio procent

7 Senaste lydelse 2000:1190.

background image

6

SFS 2010:1119

högre än priset för distribution av ett exemplar av den minst kostnadskrävan-
de tidningen.

4. Företaget ska hålla samdistributionen öppen för samtliga dagstid-

ningar

a) vars upplaga är i huvudsak betald och har ett abonnemangspris som inte

uppenbart avviker från vad tidningar har i den kategori som tidningen tillhör,
och

b) som vid tiden för samdistributionens början finns tillgängliga på orten.
5. Företaget ska delge anbud på samdistribution inom ett distributionsom-

råde till samtliga dagstidningar som har undertecknat förbindelse enligt 2 §
vid en och samma tidpunkt.

Förbindelsen ska distributionsföretaget ge in till Presstödsnämnden.
Ett distributionsföretag får i samdistributionen distribuera annat än dags-

tidningar med distributionsstöd om kvaliteten i dagstidningsdistributionen
inte försämras.

7 §

Förmedlas distributionsstöd av ett postbefordringsföretag ska företaget

skriftligen förbinda sig att uppfylla de villkor som anges i 5 § första stycket
2�5.

11 §

Distributionsstöd ska inte betalas om ett tidningsföretag får vinst av

tidningsdistributionen på ett sätt som uppenbarligen innebär ett kringgående
av bestämmelserna om prissättning enligt 5 § första stycket 2 och 3.

5 kap.

1 §

Ansökan om stöd enligt denna förordning ska vara skriftlig och ges in

till Presstödsnämnden.

Ett tidningsföretag som ansöker om extrastöd enligt 2 kap. 2 § andra

stycket ska i ansökan redovisa de nettokostnader som ska ligga till grund för
stödet.

3 a §

Ett tidningsföretag som har beviljats driftsstöd för en dagstidning ska

årligen i efterhand lämna in en redovisning till Presstödsnämnden om hur
stödet har använts och vilka kostnader det har täckt.

Nämnden ska med utgångspunkt i lämnad redovisning kontrollera att an-

vändningen av driftsstödet sker i överensstämmelse med denna förordning.

Nämnden ska årligen göra en sammanställning av uppgifterna enligt för-

sta och andra styckena. Sammanställningen ska ges in till regeringen och
Europeiska kommissionen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen

(1981:409) om statligt stöd till dagstidningar ska upphöra att gälla. Denna
förordning gäller till och med den 31 december 2016.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Vid beräkning av driftsstödets andel av rörelsekostnaderna enligt 2 kap.

2 b och 5 a §§ får redovisat underlag för 2009 och 2010 avse de totala rörel-

background image

7

SFS 2010:1119

sekostnaderna i det bolag som ger ut den dagstidning som stödet har bevil-
jats för.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

Bilaga

Kommunernas indelning i A-regioner

01 Stockholm/Södertälje: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge,
Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna,
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro,
Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, �steråker.

02 Norrtälje: Norrtälje.

03 Enköping: Enköping, Håbo.

04 Uppsala: Heby, Knivsta, Uppsala, �sthammar.

05 Nyköping: Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa.

06 Katrineholm: Flen, Katrineholm, Vingåker.

07 Eskilstuna: Eskilstuna, Strängnäs.

08 Mjölby/Motala: Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, �deshög.

09 Linköping: Kinda, Linköping, �&tvidaberg.

10 Norrköping: Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik.

11 Jönköping: Habo, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd.

12 Tranås: Aneby, Tranås, Ydre.

13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda: Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda.

14 Värnamo: Gislaved, Gnosjö, Värnamo.

15 Ljungby: Ljungby, Markaryd.

16 Växjö: Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, �lmhult.

17 Västervik: Västervik.

background image

8

SFS 2010:1119

18 Hultsfred/Vimmerby: Hultsfred, Vimmerby.

19 Oskarshamn: Högsby, Mönsterås, Oskarshamn.

20 Kalmar/Nybro: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro,
Torsås.

21 Visby: Gotland.

22 Karlskrona: Karlskrona, Ronneby.

23 Karlshamn: Karlshamn, Olofström, Sölvesborg.

24 Kristianstad: Bromölla, Kristianstad, �stra Göinge.

25 Hässleholm: Hässleholm, Osby, Perstorp.

26 �ngelholm: Båstad, �ngelholm, �rkelljunga.

27 Helsingborg/Landskrona: Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Svalöv, �&storp.

28 Malmö/Lund/Trelleborg: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö,
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge.

29 Ystad/Simrishamn: Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad.

30 Eslöv: Eslöv, Hörby, Höör.

31 Halmstad: Halmstad, Hylte, Laholm.

32 Falkenberg/Varberg: Falkenberg, Varberg.

33 Göteborg/Alingsås: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,
Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda, �ckerö.

34 Uddevalla: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad,
Tanum, Uddevalla.

35 Trollhättan/Vänersborg: Grästorp, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan,
Vänersborg.

36 Borås: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulri-
cehamn.

37 Lidköping/Skara: Essunga, Götene, Lidköping, Skara, Vara.

38 Falköping: Falköping, Tidaholm.

39 Skövde: Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro.

background image

9

SFS 2010:1119

40 Mariestad: Gullspång, Mariestad, Töreboda.

41 Kristinehamn/Filipstad: Filipstad, Kristinehamn, Storfors.

42 Karlstad: Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Munk-
fors, Sunne, Torsby.

43 Säffle/�&mål: Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, �&mål.

44 Arvika: Arvika, Eda, �&rjäng.

45 �rebro: Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, �rebro.

46 Karlskoga: Degerfors, Karlskoga.

47 Lindesberg: Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora.

48 Västerås: Hallstahammar, Surahammar, Västerås.

49 Köping: Arboga, Kungsör, Köping.

50 Fagersta: Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg.

51 Sala: Sala.

52 Borlänge/Falun: Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter,
Vansbro.

53 Avesta/Hedemora: Avesta, Hedemora.

54 Ludvika: Ludvika, Smedjebacken.

55 Mora: Malung-Sälen, Mora, Orsa, �lvdalen.

56 Gävle/Sandviken: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken, Tierp, �lvkarle-
by.

57 Bollnäs/Söderhamn: Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn.

58 Hudiksvall/Ljusdal: Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig.

59 Sundsvall: Sundsvall, Timrå, �&nge.

60 Härnösand/Kramfors: Härnösand, Kramfors.

61 Sollefteå: Sollefteå.

62 �rnsköldsvik: �rnsköldsvik.

background image

10

SFS 2010:1119

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

63 �stersund: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund,
�&re, �stersund.

64 Umeå: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs.

65 Skellefteå: Malå, Norsjö, Skellefteå.

66 Lycksele: Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, �&sele.

67 Piteå: Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, �lvsbyn.

68 Luleå/Boden: Boden, Jokkmokk, Luleå.

69 Haparanda/Kalix: Haparanda, Kalix, �verkalix, �vertorneå.

70 Kiruna/Gällivare: Gällivare, Kiruna, Pajala.