SFS 2010:1120 Förordning om ändring i förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

101120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1191) med
instruktion för Presstödsnämnden;

utfärdad den 9 september 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:1191) med

instruktion för Presstödsnämnden

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

2

Myndigheten ska särskilt i anslutning till uppgifterna enligt 1 § 1 och

2 årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för
olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet samt övriga väsentliga
förändringar inom dagspressen.

Myndigheten ska även årligen följa upp och till regeringen redovisa kost-

nader och kostnadsutveckling för tidningsdistributionen samt distributions-
företagens prissättning av distributionstjänsten.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010 i fråga om 6 § och i

övrigt den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331 och prop. 2009/10:199,
bet. 2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308.

2 Senaste lydelse 2009:869.

SFS 2010:1120

Utkom från trycket
den 28 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010