SFS 2010:1122 Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

101122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar;

utfärdad den 10 september 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till

kommuner, landsting och kommunalförbund för mottagande av och insatser
för vissa utlänningar.

2 §

En kommun som träffat en överenskommelse om mottagande för bo-

sättning av nyanlända enligt 4 § förordningen (2010:408) om mottagande för
bosättning av vissa nyanlända invandrare har rätt till en årlig grundersättning
enligt 9 §.

3 §

En kommun som tagit emot skyddsbehövande eller vissa andra utlän-

ningar för bosättning har rätt till

� schablonersättning enligt 10�14 §§,
� ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd enligt 15�17 §§,
� ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och

sjukvård enligt 18�27 §§, och

� ersättning för mottagande av ensamkommande barn enligt 28�31 §§.

4 §

Landsting har rätt till ersättning enligt 33�35 §§ för vissa hälso- och

sjukvårdskostnader för skyddsbehövande och vissa andra utlänningar.

5 §

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har beviljats

sådant uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om
uppehållstillståndet har beviljats enligt

� 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
� 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen.
Sådan ersättning lämnas också för utlänningar som har beviljats sådant

uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av an-
knytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av nå-
gon av de bestämmelser som anges i första stycket. En förutsättning för att
ersättning ska lämnas är att utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd

SFS 2010:1122

Utkom från trycket
den 28 september 2010

background image

2

SFS 2010:1122

inom två år från det att den person som utlänningen har anknytning till först
togs emot i en kommun.

6 §

För utlänningar som har varit registrerade vid en mottagningsenhet hos

Migrationsverket eller som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) ska tidpunkten då de först togs emot i en kom-
mun anses vara den dag han eller hon faktiskt togs emot i kommunen. För
övriga utlänningar som omfattas av 5 § ska tidpunkten då de först togs emot
i en kommun anses vara då han eller hon folkbokfördes i kommunen enligt
uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

7 §

Ersättning lämnas också, i mån av tillgång på medel,

� för vissa särskilda kostnader enligt 32 §,
� för extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt 36 §, och
� för insatser för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för

att utveckla samverkan enligt 37 §.

Beslut och utbetalning

8 §

Länsstyrelserna prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt 37 §.

Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt denna för-
ordning i övrigt.

Grundersättning

9 §

Den årliga grundersättningen motsvarar tio prisbasbelopp enligt 2 kap.

6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Grundersättningen ska betalas ut före utgången av januari under det kalen-

derår för vilket överenskommelsen om mottagande gäller. Om överenskom-
melsen ingås först under det år för vilket den ska gälla, ska ersättningen be-
talas ut inom en månad från dagen för överenskommelsen.

Schablonersättning

10 §

Schablonersättning till en kommun avser kostnader för

1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning,
2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och så-

dan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800),

3. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för

den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen,

4. samhällsorientering,
5. tolkning, och
6. andra insatser för att underlätta etablering i samhället.
För personer som inte har fyllt 65 år ingår även viss ersättning för kostna-

der för ekonomiskt bistånd och för administration av ärenden om sådant bi-
stånd i schablonersättningen.

background image

3

SFS 2010:1122

11 §

Schablonersättningen ska vara

� 80 000 kronor för en person under 20 år,
� 80 000 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och
� 50 000 kronor för en person som fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgång-

en av månaden innan ersättningen betalas ut.

12 §

Den kommun som först tar emot en utlänning har rätt till 10 procent

av en schablonersättning. Beloppet ska betalas ut vid utgången av månaden
efter den månad då utlänningen togs emot i kommunen.

Den kommun i vilken utlänningen är folkbokförd vid utgången av andra

månaden efter den månad då utlänningen först togs emot i en kommun, har
rätt till 20 procent av schablonersättningen. Ersättningen ska betalas ut vid
utgången av månaden därefter.

Resterande delen av schablonersättningen betalas ut för perioder som om-

fattar tre kalendermånader (ersättningsperiod). Utbetalning med 10 procent
av schablonersättningen ska göras månaden efter utgången av varje ersätt-
ningsperiod. Rätt till ersättning har den kommun där utlänningen är folkbok-
förd vid utgången av perioden.

13 §

Om utlänningen flyttar till en ny kommun före utgången av andra må-

naden efter den månad då han eller hon först togs emot i en kommun och är
folkbokförd där vid utgången av andra månaden, har den nya kommunen rätt
till ersättning motsvarande 10 procent av schablonersättningen som extra er-
sättning.

Ersättningen enligt första stycket ska betalas ut samtidigt som ersättning

enligt 12 § andra stycket.

14 §

Om utlänningen flyttar till en ny kommun under en ersättningsperiod

och är folkbokförd där vid utgången av perioden, har denna kommun rätt till
ersättning motsvarande 10 procent av schablonersättningen som extra ersätt-
ning. Detta gäller under förutsättning att flytten äger rum inom 18 kalender-
månader från det första mottagandet.

Ersättningen enligt första stycket ska betalas ut månaden efter utgången

av den ersättningsperiod under vilken utlänningen flyttat.

Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd

15 §

För en utlänning som omfattas av 5 § har den kommun som först tog

emot utlänningen rätt till ersättning enligt 16 och 17 §§ för initiala kostnader
för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Ersätt-
ningen ska betalas ut vid utgången av månaden efter den månad då utlän-
ningen togs emot i kommunen.

16 §

För en utlänning som har vistats vid en mottagningsenhet hos Migra-

tionsverket och som efter anvisning av plats för bosättning har tagits emot i
en kommun från mottagningsenheten, eller som har beviljats uppehållstill-
stånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), lämnas ersättning för ini-
tiala kostnader för ekonomiskt bistånd med

background image

4

SFS 2010:1122

� 3 000 kronor för en person under 20 år, och
� 7 500 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år.
Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

17 §

För övriga utlänningar som omfattas av 5 § lämnas ersättning för ini-

tiala kostnader för ekonomiskt bistånd med

� 3 000 kronor för en person under 20 år, och
� 4 000 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år.
Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

Ersättning till kommuner för ekonomiskt bistånd, stöd och
service samt hälso- och sjukvård

18 §

För utlänningar som omfattas av 5 § har en kommun enligt 19�27 §§

rätt till ersättning för vissa kostnader för

� ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
� stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer för service och

omvårdnad enligt socialtjänstlagen,

� insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade,

� assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning eller

socialförsäkringsbalken,

� bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpass-

ningsbidrag m.m., och

� hälso- och sjukvård.

19 §

Ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § för-

sta stycket socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen lämnat till

1. utlänningar som inte har rätt till en etableringsplan enligt 6 § andra

stycket 3 lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare,

2. utlänningar som har rätt till etableringsersättning för deltagande i akti-

viteter enligt 2 kap. 2 § förordningen (2010:407) om ersättning till vissa ny-
anlända invandrare men på grund av styrkt sjukdom eller någon annan ned-
sättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrade att
delta i etableringsinsatser på heltid, och

3. utlänningar som efter det att etableringsplanen enligt lagen om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare har upphört inte kan försörja sig
på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som de hade när de först
togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med deras
situation som skyddsbehövande.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte för utlänningar som fyllt 65 år.

20 §

Ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd som utgör försörj-

ningsstöd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som
kommunen lämnat till utlänningar som

1. har fyllt 18 men inte 21 år,
2. saknar föräldrar här i landet,

background image

5

SFS 2010:1122

3. går i gymnasieskola, och
4. inte är föremål för sådan vård i annat hem än deras eget som ges med

stöd av socialtjänstlagen eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga.

21 §

Ersättning för kostnader för en utlänning enligt 19 § första stycket 1

eller 2 ska minskas med ersättning som lämnats till kommunen för utlän-
ningen för samma tid enligt 16 eller 17 §.

22 §

Ersättning för kostnader för stöd och hjälp i boendet och för särskilda

boendeformer för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453)
lämnas om utlänningen har behov av sådana insatser på grund av ålderdom,
sjukdom eller funktionshinder. Ersättning för kostnader för en insats på
grund av ålderdom lämnas endast om behovet av insatsen fanns när utlän-
ningen först togs emot i en kommun. Ersättning för kostnader för en insats
på grund av sjukdom eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen
hade sjukdomen eller funktionshindret när han eller hon först togs emot i en
kommun eller om sjukdomen eller funktionshindret annars har ett direkt
samband med utlänningens situation som skyddsbehövande.

Ersättningen till kommunen ska motsvara 75 procent av kommunens kost-

nader för insatsen minskat med den avgift utlänningen själv har betalat.

23 §

Ersättning för kostnader enligt 19�22 §§ betalas ut i efterskott för

varje kalenderår efter ansökan. Den första ansökan ska för respektive ersätt-
ningsslag ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag
då utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl, får
en ansökan prövas även om den har kommit in senare.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast

inom ett år från utgången av den period ansökan avser.

24 §

Ersättning för kostnader för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade samt för kostnader för assistanser-
sättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning eller socialförsäk-
ringsbalken lämnas om utlänningen har behov av sådana insatser på grund
av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller
hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband
med utlänningens situation som skyddsbehövande.

25 §

Ersättning för kostnader för bostadsanpassningsbidrag enligt lagen

(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. lämnas om utlänningen har
behov av sådant bidrag på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som
utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som
annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehö-
vande.

26 §

Ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård lämnas om utlän-

ningen, på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen
hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett
direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande, måste be-
redas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning lämnas endast om

background image

6

SFS 2010:1122

vården bedöms ha en varaktighet av minst tre år. Ersättningens storlek be-
stäms enligt riksavtalet för hälso- och sjukvården om inte annat avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för

kostnader för tolk.

27 §

Ersättning för kostnader enligt 24�26 §§ lämnas endast om kommu-

nens sammanlagda kostnader för stöd och service, assistansersättning, bo-
stadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård för en utlänning uppgått
till lägst 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättning betalas ut i
efterskott efter ansökan. Den första ansökan ska ha kommit in till Migra-
tionsverket senast inom tre år från den dag då utlänningen först togs emot i
en kommun. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den
har kommit in senare.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast

inom ett år från utgången av den period ansökan avser.

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn

28 §

En kommun har rätt till ersättning enligt 29 och 30 §§ för vissa kost-

nader för barn under 18 år som omfattas av 5 §. Detta gäller endast barn som
vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon
annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som ef-
ter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande barn).

Ersättning enligt 29 § lämnas också för vård av den som har fyllt 18 men

inte 21 år, under förutsättning att vården påbörjats före 18 års ålder.

29 §

Ersättning lämnas för kommunens kostnader för sådan vård i annat

hem än barnets eget som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Om vårdna-
den av ett barn flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshava-
re som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos, och om kommunen
med stöd av 6 kap. 11 § föräldrabalken betalar ersättning till dessa vårdnads-
havare, lämnas skälig ersättning för kommunens kostnader.

Ersättning till kommunen enligt första stycket betalas ut i efterskott för

varje kvartal efter ansökan.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast

inom ett år från utgången av den period ansökan avser.

30 §

En kommun som träffat en särskild överenskommelse med Migra-

tionsverket om hur många platser för boende för ensamkommande barn som
kommunen ska hålla tillgängliga, har rätt till ersättning med 1 600 kronor
per dygn för varje överenskommen plats och därutöver ett tillägg med 300
kronor per dygn för varje belagd plats. Ersättningen ska betalas ut i efter-
skott för varje kvartal.

31 §

Kommuner som får ersättning enligt 29 eller 30 § har också rätt till

ersättning för kostnader för god man och särskilda kostnader inom social-
tjänsten för ensamkommande barn i form av en schablonersättning med
30 000 kronor för barn som omfattas av 28 § första stycket.

background image

7

SFS 2010:1122

Schablonersättning enligt första stycket lämnas till den kommun som först

tar emot barnet. Ersättningen ska betalas ut senast vid utgången av månaden
efter den månad då ersättning som gäller barnet betalas ut för första gången
till kommunen enligt 29 § eller för belagd plats enligt 30 §.

Ersättning för vissa särskilda kostnader

32 §

Utöver ersättning enligt 9�31 §§ får Migrationsverket, i mån av till-

gång på medel, lämna ersättning till kommuner för särskilda kostnader för
mottagande av utlänningar som har beviljats sådant uppehållstillstånd som
kan ligga till grund för folkbokföring enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) och för betydande särskilda kostnader för insatser för personer
eller familjer som omfattas av 5 § och som har särskilda behov. Migrations-
verket får fatta beslut om sådan ersättning efter ansökan eller i direkt anslut-
ning till anvisning av plats för bosättning i en kommun.

Ersättning till landsting för hälso- och sjukvård

33 §

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och sjuk-

vård av en utlänning som på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder
som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller
som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skydds-
behövande måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning
lämnas endast om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och
landstingets sammanlagda vårdkostnad för utlänningen uppgått till lägst
60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens storlek bestäms
enligt riksavtalet för hälso- och sjukvården om inte annat avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för

kostnader för tolk.

34 §

Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en

utlänning som omfattas av 5 § som har genomförts inom tolv månader från
den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om ut-
länningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först
togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smittskydds-
skäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablon-

ersättning med 1 970 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i sam-
band med hälsoundersökningen.

35 §

Ersättning för kostnader enligt 33 och 34 §§ betalas ut i efterskott ef-

ter ansökan.

Den första ansökan enligt 33 § ska ha kommit in till Migrationsverket se-

nast inom tre år från den dag då utlänningen först togs emot i en kommun.
Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit
in senare.

En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till Migrationsverket se-

nast inom ett år från utgången av den period som ansökan avser.

background image

8

SFS 2010:1122

Ersättning för extraordinära kostnader för vårdinsatser

36 §

Utöver ersättning enligt 33 och 34 §§ får Migrationsverket, i mån av

tillgång på medel, lämna ersättning till landsting för betydande extraordinära
kostnader för vårdinsatser för utlänningar som omfattas av 5 §. Sådan ersätt-
ning betalas ut efter ansökan.

Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet
samt för att utveckla samverkan

37 §

Länsstyrelserna får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till

kommuner och kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och
tillräcklig mottagningskapacitet för utlänningar som omfattas av 5 §, samt
för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och an-
dra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelserna får fatta beslut om ersättning enligt första stycket efter an-

sökan eller i anslutning till att en överenskommelse träffas om mottagande
för bosättning enligt 4 § förordningen (2010:408) om mottagande för bosätt-
ning av vissa nyanlända invandrare.

Uppgiftsskyldighet

38 §

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna Migrationsverket de

uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning
enligt denna förordning.

�&terbetalning och återkrav

39 §

En mottagare av ersättning enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig om ersättningen har lämnats på felaktig grund eller med för högt be-
lopp.

Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren, är

denna återbetalningsskyldig endast om mottagaren insett eller skäligen
borde ha insett felet.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet

om ersättning.

40 §

En mottagare av ersättning enligt 32, 36 eller 37 § är även återbetal-

ningsskyldig för medel som inte har använts för avsett ändamål. En upplys-
ning om detta ska tas in i beslutet om ersättning.

41 §

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 39 §, ska den myn-

dighet som beslutat om ersättningen besluta att återkräva det felaktigt utbe-
talda beloppet.

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 40 §, får den myndighet

som beslutat om ersättningen besluta att återkräva de medel som inte har an-
vänts för avsett ändamål.

Om det finns särskilda skäl för det, får ett krav på återbetalning efterges

helt eller delvis.

background image

9

SFS 2010:1122

�verklagande

42 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 32, 36 och 37 §§ får
inte överklagas.

Bemyndigande

43 §

Migrationsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning, dock inte i fråga om 37 §. Innan sådana före-
skrifter meddelas ska Sveriges Kommuner och Landsting höras.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas i frå-

ga om kostnader för utlänningar som efter utgången av november 2010 först
togs emot i en kommun.

2. Bestämmelserna om årlig grundersättning i 9 § första stycket tillämpas

dock inte för grundersättning som avser 2011. Grundersättningen för 2011
ska i stället motsvara tre sådana schablonbelopp som anges i 10 § förord-
ningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för
personer som fyllt 16 men inte 65 år.

3. Vid tillämpningen av 10 § ska med förskola, fritidshem och sådan pe-

dagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) även förstås
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt skollagen (1985:1100). Vi-
dare ska med utbildning i svenska för invandrare även förstås motsvarande
utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010