SFS 2010:1123 Förordning om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

101123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt
stöd till energikartläggning;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2009:1577) om statligt stöd

till energikartläggning ska ha följande lydelse.

10 §

En ansökan om stöd ska innehålla

1. uppgift om mängden slutligt använd energi för föregående kalenderår

eller uppgift om antalet djurenheter som företaget omfattar,

2. uppgift om deltagande i program för energieffektivisering enligt lagen

(2004:1196) om program för energieffektivisering och uppgift om företaget
har skyldighet att upprätta en energideklaration enligt lagen (2006:985) om
energideklaration för byggnader,

3. en försäkran om att kartläggningen inte har beställts,
4. information om huruvida sökanden har sökt eller fått annan offentlig fi-

nansiering eller finansiering från Europeiska unionen för samma stödberätti-
gande åtgärd, och

5. uppgift om antal anställda och årsomsättning.
Om en ansökan om stöd gäller stora företag, ska ansökan även innehålla

uppgifter om stödets påverkan på energikartläggningens storlek och omfatt-
ning, stödmottagarens investering i energikartläggningen och tidpunkten för
slutförande av energikartläggningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1123

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010