SFS 2010:1123 Förordning om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

101123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1577) om statligt <br/>st�d till energikartl�ggning;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 september 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (2009:1577) om statligt st�d</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">till energikartl�ggning ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om st�d ska inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. uppgift om m�ngden slutligt anv�nd energi f�r f�reg�ende kalender�r</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller uppgift om antalet djurenheter som f�retaget omfattar,</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uppgift om deltagande i program f�r energieffektivisering enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">(2004:1196) om program f�r energieffektivisering och uppgift om f�retaget<br/>har skyldighet att uppr�tta en energideklaration enligt lagen (2006:985) om<br/>energideklaration f�r byggnader,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">3. en f�rs�kran om att kartl�ggningen inte har best�llts, <br/>4. information om huruvida s�kanden har s�kt eller f�tt annan offentlig fi-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">nansiering eller finansiering fr�n Europeiska unionen f�r samma st�dber�tti-<br/>gande �tg�rd, och</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft17">5. uppgift om antal anst�llda och �rsoms�ttning.<br/>Om en ans�kan om st�d g�ller stora f�retag, ska ans�kan �ven inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">uppgifter om st�dets p�verkan p� energikartl�ggningens storlek och omfatt-<br/>ning, st�dmottagarens investering i energikartl�ggningen och tidpunkten f�r<br/>slutf�rande av energikartl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2010:1123</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 oktober 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1577) om statligt
st�d till energikartl�ggning;

utf�rdad den 23 september 2010.

Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (2009:1577) om statligt st�d

till energikartl�ggning ska ha f�ljande lydelse.

10 �

En ans�kan om st�d ska inneh�lla

1. uppgift om m�ngden slutligt anv�nd energi f�r f�reg�ende kalender�r

eller uppgift om antalet djurenheter som f�retaget omfattar,

2. uppgift om deltagande i program f�r energieffektivisering enligt lagen

(2004:1196) om program f�r energieffektivisering och uppgift om f�retaget
har skyldighet att uppr�tta en energideklaration enligt lagen (2006:985) om
energideklaration f�r byggnader,

3. en f�rs�kran om att kartl�ggningen inte har best�llts,
4. information om huruvida s�kanden har s�kt eller f�tt annan offentlig fi-

nansiering eller finansiering fr�n Europeiska unionen f�r samma st�dber�tti-
gande �tg�rd, och

5. uppgift om antal anst�llda och �rsoms�ttning.
Om en ans�kan om st�d g�ller stora f�retag, ska ans�kan �ven inneh�lla

uppgifter om st�dets p�verkan p� energikartl�ggningens storlek och omfatt-
ning, st�dmottagarens investering i energikartl�ggningen och tidpunkten f�r
slutf�rande av energikartl�ggningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2010.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

SFS 2010:1123

Utkom fr�n trycket
den 5 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;