SFS 2010:1124 Förordning om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

101124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:938) om statligt
stöd till åtgärder för produktion, distribution och
användning av biogas och andra förnybara gaser;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen föreskriver att 3 och 8 §§ förordningen (2009:938) om statligt

stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och
andra förnybara gaser ska ha följande lydelse.

3 §

Stöd lämnas i enlighet med de förutsättningar som följer av kommissi-

onens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 och 1 § andra
stycket första meningen förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet.

Stöd får lämnas som ett engångsbidrag om det finns medel. Stöd får inte

lämnas för projekt som fått annat offentligt stöd eller som har fått stöd av
Europeiska unionen.

8 §

En ansökan om stöd ska innehålla

1. uppgift om datum då arbetet med projektet inleds,
2. en beskrivning av projektets resurs- och energieffektivitet, klimat- och

miljöeffekter inklusive uppgift om läckage av metan,

3. en teknisk beskrivning,
4. en ekonomisk kalkyl med uppgift om vilken typ av konventionell an-

läggning eller konventionellt system som den sökande anser vara en tekniskt
jämförbar investering och en uppskattning av projektets merkostnader i för-
hållande till en sådan investering,

5. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt

stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma projekt,

6. uppgift om huruvida ansökan avser ett företag, och
7. uppgift om antal anställda och årsomsättning om ansökan avser ett före-

tag.

Om en ansökan om stöd gäller stora företag, ska ansökan även innehålla

uppgifter om stödets påverkan på projektets eller verksamhetens storlek och
omfattning, stödmottagarens investering och tidpunkten för slutförande av
projektet.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

SFS 2010:1124

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1124

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)