SFS 2010:1125 Förordning om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

101125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag
till kommunal energi- och klimatrådgivning;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1322) om bidrag

till kommunal energi- och klimatrådgivning

1

dels att 3 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 och 4�6 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt an-

passad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpå-
verkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler
och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter
av personer och gods.

Bidrag lämnas endast för sådan energi- och klimatrådgivning som en

kommun ensam eller i samarbete med andra kommuner ansvarar för. Energi-
och klimatrådgivningen ska organiseras så att opartiskhet och frihet från
kommersiella intressen garanteras.

Energi- och klimatrådgivningen får riktas till hushåll, företag och organi-

sationer.

Energi- och klimatrådgivningen får inte omfatta besiktningsverksamhet

eller delaktighet vid upprättandet av energideklarationer enligt lagen
(2006:985) om energideklaration för byggnader.

Den som utför energi- och klimatrådgivning ska delta i de basutbildningar

för energi- och klimatrådgivare som anordnas av Statens energimyndighet.
Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om de moment som basut-
bildningarna ska innehålla.

4 §

3

Var och en av de kommuner som vill ha bidrag ska ansöka om det.

Ansökan får avse högst tre år. Den ska vara skriftlig och innehålla en be-
skrivning av den verksamhet som planeras och i övrigt innehålla de uppgif-
ter som Statens energimyndighet bestämmer. Ansökan ska ha kommit in till
Statens energimyndighet senast den 1 november året före det år som ansökan
avser.

Senast den 31 januari det år som ansökan avser ska ansökan kompletteras

med en av kommunen godkänd verksamhetsplan för rådgivningen. Om en

1 Senaste lydelse av 3 a § 2007:1441.

2 Senaste lydelse 2008:791.

3 Senaste lydelse 2008:791.

SFS 2010:1125

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1125

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

ansökan om bidrag avser mer än ett år ska en sådan verksamhetsplan årligen
skickas in till Statens energimyndighet för vart och ett av åren.

5 §

4

Statens energimyndighet beslutar om bidrag. Ett beslut om bidrag får

avse högst tre år. Utbetalning av ett beviljat bidrag får dock endast omfatta
ett kalenderår och ska ske senast den 30 april varje år.

6 §

5

Den bidragsmottagande kommunen ska till Statens energimyndighet

lämna en skriftlig redovisning av den verksamhet som bidraget gäller.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter redo-

visningen ska innehålla, vilka tider den ska avse och vid vilka tidpunkter den
ska lämnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:1441.

5 Senaste lydelse 2007:1441.