SFS 2010:1126 Regeringens beslut om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund

101126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Regeringens beslut
om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges
advokatsamfund;

meddelat den 16 september 2010.

Sveriges advokatsamfund har den 4 juni 2010 beslutat om ändring av 3 § i

samfundets stadgar

1. Samfundet har hos regeringen hemställt om fastställel-

se av ändringen.

Regeringen fastställer att 3 § i stadgarna för Sveriges advokatsamfund får

följande lydelse.

3 §

2

Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som

1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen el-

ler Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,

2. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till do-

marämbete,

3. under minst tre år efter ovannämnda kunskapsprov på tillfredsställande

sätt utövat praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, varvid han eller hon
skall ha ägnat sig åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i rättsliga an-
gelägenheter antingen som anställd hos advokat eller för egen räkning,

4. vid tiden för ansökningens prövning tillhandagår allmänheten på sätt

som avses i 3,

5. har med godkänt examensresultat genomgått av samfundet särskilt an-

ordnad utbildning,

6. har gjort sig känd för redbarhet, och
7. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Samfundets styrelse får med hänsyn till föreliggande särskilda omständig-

heter medge undantag såvitt gäller första stycket 1, 3, 4 och 5. Detsamma
gäller första stycket 2 beträffande den som är auktoriserad som advokat i en
annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser. Undantag från treårs-
kravet i första stycket 3 får avse högst ett år. Ytterligare undantag får medges
endast om synnerliga skäl föreligger.

Den som har genomgått en utbildning som krävs för att bli advokat i en

stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbets-
området eller i Schweiz och som i Sverige genomgått ett prov som visar att
han har tillräckliga kunskaper om den svenska rättsordningen, skall anses
uppfylla kraven enligt första stycket 2, 3 och 5. Provet skall vara anpassat till

1 Se 1963:580.

2 Senaste lydelse 2007:705.

SFS 2010:1126

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1126

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

den sökandes utbildning och yrkeserfarenhet. �ven den som registrerats en-
ligt 4 a § och som därefter under minst tre år bedrivit faktisk och regel-
bunden advokatverksamhet i Sverige skall, under förutsättning antingen att
verksamheten huvudsakligen omfattat svensk rätt eller att, om verksamheten
inte huvudsakligen omfattat svensk rätt, den registrerade på annat sätt har
förvärvat tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att antas till ledamot i
samfundet, anses uppfylla kraven enligt första stycket 2, 3 och 5.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island

eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som därefter un-
der minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som biträdande ju-
rist på advokatbyrå i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt första stycket
2-7.

Den som är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräld-

rabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till ledamot som
enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
i vissa fall är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän åkla-

gare eller kronofogde får inte antas till ledamot.

Den som är anställd i stats eller kommuns tjänst i annan befattning än som

sägs i föregående stycke eller hos annan enskild än advokat får inte antas till
ledamot såvida inte styrelsen medger undantag. Vad som nu sagts gäller
dock inte den som är anställd hos ledamot av advokatorganisation inom Eu-
ropeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i
Schweiz.

Vad som nu har fastställts ska gälla från och med den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)