SFS 2010:1126 Regeringens beslut om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund

101126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Regeringens beslut<br/>om fastst�llelse av �ndring i stadgarna f�r Sveriges <br/>advokatsamfund;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">meddelat den 16 september 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Sveriges advokatsamfund har den 4 juni 2010 beslutat om �ndring av 3 � i</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">samfundets stadgar</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft13">1. Samfundet har hos regeringen hemst�llt om fastst�llel-</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">se av �ndringen. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen fastst�ller att 3 � i stadgarna f�r Sveriges advokatsamfund f�r</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Till ledamot av advokatsamfundet f�r endast den antas som </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen el-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ler Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz, </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. har avlagt de kunskapsprov som �r f�reskrivna f�r beh�righet till do-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">mar�mbete, </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. under minst tre �r efter ovann�mnda kunskapsprov p� tillfredsst�llande</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">s�tt ut�vat praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, varvid han eller hon<br/>skall ha �gnat sig �t att yrkesm�ssigt tillhandag� allm�nheten i r�ttsliga an-<br/>gel�genheter antingen som anst�lld hos advokat eller f�r egen r�kning, </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. vid tiden f�r ans�kningens pr�vning tillhandag�r allm�nheten p� s�tt</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">som avses i 3, </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. har med godk�nt examensresultat genomg�tt av samfundet s�rskilt an-</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ordnad utbildning, </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">6. har gjort sig k�nd f�r redbarhet, och <br/>7. �ven i �vrigt bed�ms l�mplig att ut�va advokatverksamhet. <br/>Samfundets styrelse f�r med h�nsyn till f�religgande s�rskilda omst�ndig-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">heter medge undantag s�vitt g�ller f�rsta stycket 1, 3, 4 och 5. Detsamma<br/>g�ller f�rsta stycket 2 betr�ffande den som �r auktoriserad som advokat i en<br/>annan stat i enlighet med d�r g�llande best�mmelser. Undantag fr�n tre�rs-<br/>kravet i f�rsta stycket 3 f�r avse h�gst ett �r. Ytterligare undantag f�r medges<br/>endast om synnerliga sk�l f�religger.</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har genomg�tt en utbildning som kr�vs f�r att bli advokat i en</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbets-<br/>omr�det eller i Schweiz och som i Sverige genomg�tt ett prov som visar att<br/>han har tillr�ckliga kunskaper om den svenska r�ttsordningen, skall anses<br/>uppfylla kraven enligt f�rsta stycket 2, 3 och 5. Provet skall vara anpassat till</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Se 1963:580.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2007:705.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1126</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 oktober 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1126</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">den s�kandes utbildning och yrkeserfarenhet. �ven den som registrerats en-<br/>ligt 4 a � och som d�refter under minst tre �r bedrivit faktisk och regel-<br/>bunden advokatverksamhet i Sverige skall, under f�ruts�ttning antingen att<br/>verksamheten huvudsakligen omfattat svensk r�tt eller att, om verksamheten<br/>inte huvudsakligen omfattat svensk r�tt, den registrerade p� annat s�tt har<br/>f�rv�rvat tillr�ckliga kunskaper och erfarenheter f�r att antas till ledamot i<br/>samfundet, anses uppfylla kraven enligt f�rsta stycket 2, 3 och 5. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">eller Norge i enlighet med d�r g�llande best�mmelser och som d�refter un-<br/>der minst tre �r p� ett tillfredsst�llande s�tt har tj�nstgjort som bitr�dande ju-<br/>rist p� advokatbyr� i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt f�rsta stycket<br/>2-7. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som �r f�rsatt i konkurs eller har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ld-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">rabalken f�r inte antas till ledamot. Inte heller f�r den antas till ledamot som<br/>enligt 3 � lagen (1985:354) om f�rbud mot juridiskt eller ekonomiskt bitr�de<br/>i vissa fall �r f�rbjuden att l�mna juridiskt eller ekonomiskt bitr�de. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allm�n �kla-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">gare eller kronofogde f�r inte antas till ledamot. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som �r anst�lld i stats eller kommuns tj�nst i annan befattning �n som</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">s�gs i f�reg�ende stycke eller hos annan enskild �n advokat f�r inte antas till<br/>ledamot s�vida inte styrelsen medger undantag. Vad som nu sagts g�ller<br/>dock inte den som �r anst�lld hos ledamot av advokatorganisation inom Eu-<br/>ropeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i<br/>Schweiz. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som nu har fastst�llts ska g�lla fr�n och med den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Regeringens beslut
om fastst�llelse av �ndring i stadgarna f�r Sveriges
advokatsamfund;

meddelat den 16 september 2010.

Sveriges advokatsamfund har den 4 juni 2010 beslutat om �ndring av 3 � i

samfundets stadgar

1. Samfundet har hos regeringen hemst�llt om fastst�llel-

se av �ndringen.

Regeringen fastst�ller att 3 � i stadgarna f�r Sveriges advokatsamfund f�r

f�ljande lydelse.

3 �

2

Till ledamot av advokatsamfundet f�r endast den antas som

1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen el-

ler Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i Schweiz,

2. har avlagt de kunskapsprov som �r f�reskrivna f�r beh�righet till do-

mar�mbete,

3. under minst tre �r efter ovann�mnda kunskapsprov p� tillfredsst�llande

s�tt ut�vat praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, varvid han eller hon
skall ha �gnat sig �t att yrkesm�ssigt tillhandag� allm�nheten i r�ttsliga an-
gel�genheter antingen som anst�lld hos advokat eller f�r egen r�kning,

4. vid tiden f�r ans�kningens pr�vning tillhandag�r allm�nheten p� s�tt

som avses i 3,

5. har med godk�nt examensresultat genomg�tt av samfundet s�rskilt an-

ordnad utbildning,

6. har gjort sig k�nd f�r redbarhet, och
7. �ven i �vrigt bed�ms l�mplig att ut�va advokatverksamhet.
Samfundets styrelse f�r med h�nsyn till f�religgande s�rskilda omst�ndig-

heter medge undantag s�vitt g�ller f�rsta stycket 1, 3, 4 och 5. Detsamma
g�ller f�rsta stycket 2 betr�ffande den som �r auktoriserad som advokat i en
annan stat i enlighet med d�r g�llande best�mmelser. Undantag fr�n tre�rs-
kravet i f�rsta stycket 3 f�r avse h�gst ett �r. Ytterligare undantag f�r medges
endast om synnerliga sk�l f�religger.

Den som har genomg�tt en utbildning som kr�vs f�r att bli advokat i en

stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbets-
omr�det eller i Schweiz och som i Sverige genomg�tt ett prov som visar att
han har tillr�ckliga kunskaper om den svenska r�ttsordningen, skall anses
uppfylla kraven enligt f�rsta stycket 2, 3 och 5. Provet skall vara anpassat till

1 Se 1963:580.

2 Senaste lydelse 2007:705.

SFS 2010:1126

Utkom fr�n trycket
den 5 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1126

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

den s�kandes utbildning och yrkeserfarenhet. �ven den som registrerats en-
ligt 4 a � och som d�refter under minst tre �r bedrivit faktisk och regel-
bunden advokatverksamhet i Sverige skall, under f�ruts�ttning antingen att
verksamheten huvudsakligen omfattat svensk r�tt eller att, om verksamheten
inte huvudsakligen omfattat svensk r�tt, den registrerade p� annat s�tt har
f�rv�rvat tillr�ckliga kunskaper och erfarenheter f�r att antas till ledamot i
samfundet, anses uppfylla kraven enligt f�rsta stycket 2, 3 och 5.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island

eller Norge i enlighet med d�r g�llande best�mmelser och som d�refter un-
der minst tre �r p� ett tillfredsst�llande s�tt har tj�nstgjort som bitr�dande ju-
rist p� advokatbyr� i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt f�rsta stycket
2-7.

Den som �r f�rsatt i konkurs eller har f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ld-

rabalken f�r inte antas till ledamot. Inte heller f�r den antas till ledamot som
enligt 3 � lagen (1985:354) om f�rbud mot juridiskt eller ekonomiskt bitr�de
i vissa fall �r f�rbjuden att l�mna juridiskt eller ekonomiskt bitr�de.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allm�n �kla-

gare eller kronofogde f�r inte antas till ledamot.

Den som �r anst�lld i stats eller kommuns tj�nst i annan befattning �n som

s�gs i f�reg�ende stycke eller hos annan enskild �n advokat f�r inte antas till
ledamot s�vida inte styrelsen medger undantag. Vad som nu sagts g�ller
dock inte den som �r anst�lld hos ledamot av advokatorganisation inom Eu-
ropeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det eller i
Schweiz.

Vad som nu har fastst�llts ska g�lla fr�n och med den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

;