SFS 2010:1127 Förordning om ändring i förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning

101127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:253) om
betygsrätt för vuxenutbildning;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2010:253) om betygsrätt för

vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

19 §

Tillstånd lämnas efter ansökan.

Ansökan om tillstånd ges in till Statens skolinspektion. Ansökan får över-

föras elektroniskt till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en

ansökan och elektronisk signatur samt de ytterligare föreskrifter som behövs
för ansökningsförfarandet.

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2010 och tillämpas på

utbildning som påbörjas efter den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1127

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010