SFS 2010:1128 Förordning om ändring i förordningen (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket

101128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1293) med
instruktion för Högskoleverket;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen föreskriver att 2, 6 och 7 §§ samt rubriken närmast före 2 §

förordningen (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket ska ha följan-
de lydelse.

Kvalitetssäkring

2 §

Högskoleverket ska ansvara för kvalitetssäkring av högskoleutbildning

genom

1. kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och

forskarnivå, och

2. prövning av tillstånd att utföra examina.

6 §

Högskoleverket ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete

med kvalitetssäkring, tillsyn, uppföljning och omvärldsbevakning.

7 §

Högskoleverket ska främja chefsutvecklingen inom högskolan.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1128

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010