SFS 2010:1129 Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

101129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den

arbetsmarknadspolitiska verksamheten

dels att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 §, samt närmast

före 13 § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

1

Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av

� platsförmedling,
� vägledning,
� arbetsmarknadspolitiska program,
� arbetsplatsintroduktion,
� arbetslivsinriktad rehabilitering,
� verksamhet för unga med funktionshinder, och
� insatser för vissa nyanlända invandrare.

Verksamheten omfattar också frågor om vissa anställningsfrämjande åt-

gärder, arbetstillstånd, arbetslöshetsförsäkringen och byggnadstillstånd m.m.

6 §

2

Arbetsförmedlingen ska i samråd med den som söker arbete upprätta

en individuell handlingsplan där den arbetssökandes skyldigheter och plane-
rade aktiviteter anges. Planen ska upprättas senast trettio dagar från det att
den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsför-
medlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas
tidigare.

Första stycket gäller inte om en etableringsplan ska upprättas enligt lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om handlingspla-

nernas innehåll och om hur de ska följas upp.

1 Senaste lydelse 2007:905.

2 Senaste lydelse 2007:905.

SFS 2010:1129

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1129

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Insatser för vissa nyanlända invandrare

13 §

3

Insatser för vissa nyanlända invandrare innebär att Arbetsförmed-

lingen ansvarar för att genomföra etableringssamtal, samt upprätta etable-
ringsplan och tillhandahålla aktiviteter för att underlätta och påskynda den
nyanländes etablering i arbetslivet enligt lagen (2010:197) om etableringsin-
satser för vissa nyanlända invandrare.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Tidigare 13 § upphävd genom 2007:905.