SFS 2010:1130 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

101130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program

dels att nuvarande 7 c § ska betecknas 7 d §,
dels att 7 a, 9 och 30 §§ ska ha följande lydelse,
dels
att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 c §, av följande ly-

delse.

7 a §

1

En anvisning till ett program ska avse verksamhet på heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbets-

utbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och
detta beror på

1. sjukdom eller sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-

förmåga,

2. föräldraledighet, eller
3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för tid som motsva-

rar arbetsutbudet.

En anvisning får även avse verksamhet på deltid i en omfattning som un-

derstiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt arbetar, tar
del av en arbetsmarknadspolitisk insats eller av utbildning i svenska för in-
vandrare eller motsvarande utbildning, som han eller hon har rätt att delta i
enligt skollagen (2010:800). Den sammanlagda tiden ska i dessa fall mot-
svara hans eller hennes arbetsutbud.

7 c §

En anvisning till ett program får avse verksamhet på deltid om den

enskilde samtidigt tar del av andra insatser enligt lagen (2010:197) om eta-
bleringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

9 §

2

Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller

inte för

1. unga med funktionshinder,
2. personer som uppfyller villkoren för att delta i arbetslivsintroduktionen,

och

1 Senaste lydelse 2010:260.

2 Senaste lydelse 2009:1601.

SFS 2010:1130

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1130

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3. nyanlända invandrare som omfattas av lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

30 §

3

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande ka-
raktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmark-
nadspolitiskt program eller arbete.

Insatserna kan bestå av
� aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
� fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv veckor,
� aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
� upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
� utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den

som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), dock
inte under tid som invandraren tar del av insatser enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller deltar i av kommu-
nen anordnat introduktionsprogram som avses i 11

§ förordningen

(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., eller

� utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det offentliga skol-

väsendet eller motsvarande som motsvarar längst sex månaders heltidsstu-
dier för den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder
som medför nedsatt arbetsförmåga.

För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder

som medför nedsatt arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara längre tid
än sex månaders heltidsstudier, om det finns särskilda skäl. Arbetsförmed-
lingen ska i sådana fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumen-
tera den information som ligger till grund för anvisningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.
2. Vid tillämpningen av 7 a och 30 §§ ska med utbildning i svenska för

invandrare även förstås motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen
(1985:1100).

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:260.