SFS 2010:1131 Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

101131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1030) med
instruktion för Arbetsförmedlingen;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1030) med instruk-

tion för Arbetsförmedlingen

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande

lydelse.

4 §

Arbetsförmedlingen ska vidare

1. säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställnings-

försäkring,

2. anlita kompletterande aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssö-

kande i arbete,

3. aktivt inhämta information om lediga arbeten,
4. analysera, följa upp och utvärdera hur myndighetens verksamhet och de

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktions-
sätt,

5. göra bedömningar av arbetsmarknadsläget för att tillhandahålla besluts-

underlag för den framtida arbetsmarknadspolitiken.

6. bistå myndigheter och andra som bedriver uppföljning och utvärdering

inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde, samt

7. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott samt i detta arbete samverka med berörda parter.

6 a §

För vissa nyanlända invandrare har Arbetsförmedlingen ett särskilt

ansvar enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar samordna etable-
ringsinsatser som syftar till att underlätta och påskynda dessa personers
etablering i arbets- och samhällslivet, samt vara stödjande och pådrivande i
förhållande till berörda parter.

Arbetsförmedlingen ska för en nyanländ invandrare som omfattas av

lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandare även
beräkna och besluta om etableringsersättning enligt förordningen (2010:407)
om ersättning till vissa nyanlända invandrare fastställa länstal samt vid
behov anvisa plats för bosättning och enligt förordningen (2010:408) om
mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare.

SFS 2010:1131

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)