SFS 2010:1132 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011

101132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år
2011;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet

enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 42 800 kronor
respektive 43 700 kronor för år 2011

1.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet har höjts med 400 kronor vardera i
förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år 2010
(2009:924).

SFS 2010:1132

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010