SFS 2010:1137 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011

101137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om uppräkningsfaktorer vid beräkning av
preliminära kommunalskattemedel för 2011;

utfärdad den 30 september 2010.

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid

beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011 enligt 4 § lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2010

1,019

2011

1,011

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1137

Utkom från trycket
den 12 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010