SFS 2010:1138 Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

101138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om samh�llsorientering f�r vissa nyanl�nda <br/>invandrare;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 oktober 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter om den samh�llsorientering</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">som varje kommun ska se till att nyanl�nda invandrare erbjuds enligt 5 �<br/>lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Syfte och inneh�ll </b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Samh�llsorienteringen syftar till att underl�tta de nyanl�ndas etable-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ring i arbets- och samh�llslivet. Samh�llsorienteringen ska ge en grundl�g-<br/>gande f�rst�else f�r det svenska samh�llet och en grund f�r fortsatt kun-<br/>skapsinh�mtande. M�let ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. de m�nskliga r�ttigheterna och de grundl�ggande demokratiska v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ringarna,</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. den enskildes r�ttigheter och skyldigheter i �vrigt,<br/>3. hur samh�llet �r organiserat, och<br/>4. praktiskt vardagsliv.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Samh�llsorienteringen ska inneh�lla f�ljande delar.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Att komma till Sverige.<br/>2. Att bo i Sverige.<br/>3. Att f�rs�rja sig och utvecklas i Sverige.<br/>4. Individens r�ttigheter och skyldigheter.<br/>5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.<br/>6. Att p�verka i Sverige.<br/>7. Att v�rda sin h�lsa i Sverige.<br/>8. Att �ldras i Sverige.<br/>Tyngdpunkten ska ligga p� den praktiska aspekten av att leva i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">Det exakta inneh�llet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del b�r anpas-<br/>sas efter deltagarna och de lokala f�ruts�ttningarna.</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammantr�de den 7 oktober 2010 <br/>(Regeringens f�rordningsmotiv 2010:1).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1138</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 oktober 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1138</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Utformning och genomf�rande</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Samh�llsorienteringen ska p�b�rjas s� snart som m�jligt efter det att en</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">etableringsplan har uppr�ttats enligt 6 � lagen (2010:197) om etableringsin-<br/>satser f�r vissa nyanl�nda invandrare. Den ska normalt vara avslutad ett �r<br/>efter det att etableringsplanen har uppr�ttats.</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Varje nyanl�nd ska erbjudas en samh�llsorientering som omfattar</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">minst 60 timmar. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra<br/>aktiviteter f�r att underl�tta och p�skynda etableringen i arbetslivet.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen best�mmer hur samh�llsorienteringen ska utformas och i</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">vilken ordningsf�ljd samh�llsorienteringens delar ska behandlas. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Samh�llsorienteringen ska ge utrymme f�r dialog och reflektion.</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Samh�llsorienteringen ska i m�jligaste m�n bedrivas p� modersm�let</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">eller ett annat spr�k som deltagaren beh�rskar v�l. Vid behov ska tolk anli-<br/>tas. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">De personer som ger samh�llsorienteringen ska ha l�mplig pedagogisk ut-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">bildning eller erfarenhet och �mneskunskap.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen ska ha en plan f�r samh�llsorienteringen. I planen ska</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">samh�llsorienteringens inneh�ll och omfattning anges.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Planen ska revideras n�r det beh�vs. H�nsyn ska d� tas till nya f�ruts�tt-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ningar och hur genomf�randet fungerat.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:617px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen f�r uppdra �t andra att utforma planen och anordna sam-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">h�llsorienteringen. Planen ska d� godk�nnas av kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Intyg och information</b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunen ska ge varje deltagare ett intyg efter avslutad samh�llsori-</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">entering. Om en annan kommun beg�r det, ska kommunen l�mna informa-<br/>tion om delvis genomg�ngen samh�llsorientering. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Omfattningen och inneh�llet ska framg�.</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>St�d, uppf�ljning och redovisning</b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelserna ska fr�mja och st�dja samarbete mellan kommuner</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">om samh�llsorienteringen.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:883px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelserna ska f�lja upp verksamheten. Varje kommun ska l�m-</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">na l�nsstyrelsen de uppgifter som beh�vs f�r detta.</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:936px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelserna ska varje �r l�mna en gemensam redovisning om</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">samh�llsorienteringen till regeringen.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1138</b></p> <p style="position:absolute;top:186px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30"> Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ERIK ULLENHAG</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">Cecilia Bergman<br/>(Integrations- och<br/>j�mst�lldhetsdepartementet</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft32">)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om samh�llsorientering f�r vissa nyanl�nda
invandrare;

utf�rdad den 7 oktober 2010.

Regeringen f�reskriver

1 f�ljande.

Inledande best�mmelse

1 �

Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter om den samh�llsorientering

som varje kommun ska se till att nyanl�nda invandrare erbjuds enligt 5 �
lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare.

Syfte och inneh�ll

2 �

Samh�llsorienteringen syftar till att underl�tta de nyanl�ndas etable-

ring i arbets- och samh�llslivet. Samh�llsorienteringen ska ge en grundl�g-
gande f�rst�else f�r det svenska samh�llet och en grund f�r fortsatt kun-
skapsinh�mtande. M�let ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om

1. de m�nskliga r�ttigheterna och de grundl�ggande demokratiska v�rde-

ringarna,

2. den enskildes r�ttigheter och skyldigheter i �vrigt,
3. hur samh�llet �r organiserat, och
4. praktiskt vardagsliv.

3 �

Samh�llsorienteringen ska inneh�lla f�ljande delar.

1. Att komma till Sverige.
2. Att bo i Sverige.
3. Att f�rs�rja sig och utvecklas i Sverige.
4. Individens r�ttigheter och skyldigheter.
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
6. Att p�verka i Sverige.
7. Att v�rda sin h�lsa i Sverige.
8. Att �ldras i Sverige.
Tyngdpunkten ska ligga p� den praktiska aspekten av att leva i Sverige.

Det exakta inneh�llet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del b�r anpas-
sas efter deltagarna och de lokala f�ruts�ttningarna.

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammantr�de den 7 oktober 2010
(Regeringens f�rordningsmotiv 2010:1).

SFS 2010:1138

Utkom fr�n trycket
den 19 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1138

Utformning och genomf�rande

4 �

Samh�llsorienteringen ska p�b�rjas s� snart som m�jligt efter det att en

etableringsplan har uppr�ttats enligt 6 � lagen (2010:197) om etableringsin-
satser f�r vissa nyanl�nda invandrare. Den ska normalt vara avslutad ett �r
efter det att etableringsplanen har uppr�ttats.

5 �

Varje nyanl�nd ska erbjudas en samh�llsorientering som omfattar

minst 60 timmar. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra
aktiviteter f�r att underl�tta och p�skynda etableringen i arbetslivet.

6 �

Kommunen best�mmer hur samh�llsorienteringen ska utformas och i

vilken ordningsf�ljd samh�llsorienteringens delar ska behandlas.

Samh�llsorienteringen ska ge utrymme f�r dialog och reflektion.

7 �

Samh�llsorienteringen ska i m�jligaste m�n bedrivas p� modersm�let

eller ett annat spr�k som deltagaren beh�rskar v�l. Vid behov ska tolk anli-
tas.

De personer som ger samh�llsorienteringen ska ha l�mplig pedagogisk ut-

bildning eller erfarenhet och �mneskunskap.

8 �

Kommunen ska ha en plan f�r samh�llsorienteringen. I planen ska

samh�llsorienteringens inneh�ll och omfattning anges.

Planen ska revideras n�r det beh�vs. H�nsyn ska d� tas till nya f�ruts�tt-

ningar och hur genomf�randet fungerat.

9 �

Kommunen f�r uppdra �t andra att utforma planen och anordna sam-

h�llsorienteringen. Planen ska d� godk�nnas av kommunen.

Intyg och information

10 �

Kommunen ska ge varje deltagare ett intyg efter avslutad samh�llsori-

entering. Om en annan kommun beg�r det, ska kommunen l�mna informa-
tion om delvis genomg�ngen samh�llsorientering.

Omfattningen och inneh�llet ska framg�.

St�d, uppf�ljning och redovisning

11 �

L�nsstyrelserna ska fr�mja och st�dja samarbete mellan kommuner

om samh�llsorienteringen.

12 �

L�nsstyrelserna ska f�lja upp verksamheten. Varje kommun ska l�m-

na l�nsstyrelsen de uppgifter som beh�vs f�r detta.

13 �

L�nsstyrelserna ska varje �r l�mna en gemensam redovisning om

samh�llsorienteringen till regeringen.

background image

3

SFS 2010:1138

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2010.

P� regeringens v�gnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet

)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;