SFS 2010:1138 Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

101138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare;

utfärdad den 7 oktober 2010.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om den samhällsorientering

som varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds enligt 5 §
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Syfte och innehåll

2 §

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etable-

ring i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläg-
gande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kun-
skapsinhämtande. Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om

1. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värde-

ringarna,

2. den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,
3. hur samhället är organiserat, och
4. praktiskt vardagsliv.

3 §

Samhällsorienteringen ska innehålla följande delar.

1. Att komma till Sverige.
2. Att bo i Sverige.
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
4. Individens rättigheter och skyldigheter.
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
6. Att påverka i Sverige.
7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
8. Att åldras i Sverige.
Tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att leva i Sverige.

Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpas-
sas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna.

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 2010
(Regeringens förordningsmotiv 2010:1).

SFS 2010:1138

Utkom från trycket
den 19 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1138

Utformning och genomförande

4 §

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att en

etableringsplan har upprättats enligt 6 § lagen (2010:197) om etableringsin-
satser för vissa nyanlända invandrare. Den ska normalt vara avslutad ett år
efter det att etableringsplanen har upprättats.

5 §

Varje nyanländ ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar

minst 60 timmar. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra
aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.

6 §

Kommunen bestämmer hur samhällsorienteringen ska utformas och i

vilken ordningsföljd samhällsorienteringens delar ska behandlas.

Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion.

7 §

Samhällsorienteringen ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet

eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Vid behov ska tolk anli-
tas.

De personer som ger samhällsorienteringen ska ha lämplig pedagogisk ut-

bildning eller erfarenhet och ämneskunskap.

8 §

Kommunen ska ha en plan för samhällsorienteringen. I planen ska

samhällsorienteringens innehåll och omfattning anges.

Planen ska revideras när det behövs. Hänsyn ska då tas till nya förutsätt-

ningar och hur genomförandet fungerat.

9 §

Kommunen får uppdra åt andra att utforma planen och anordna sam-

hällsorienteringen. Planen ska då godkännas av kommunen.

Intyg och information

10 §

Kommunen ska ge varje deltagare ett intyg efter avslutad samhällsori-

entering. Om en annan kommun begär det, ska kommunen lämna informa-
tion om delvis genomgången samhällsorientering.

Omfattningen och innehållet ska framgå.

Stöd, uppföljning och redovisning

11 §

Länsstyrelserna ska främja och stödja samarbete mellan kommuner

om samhällsorienteringen.

12 §

Länsstyrelserna ska följa upp verksamheten. Varje kommun ska läm-

na länsstyrelsen de uppgifter som behövs för detta.

13 §

Länsstyrelserna ska varje år lämna en gemensam redovisning om

samhällsorienteringen till regeringen.

background image

3

SFS 2010:1138

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet

)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010