SFS 2010:1139 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

101139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 7 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersök-

ningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrif-
terna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2010:289.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

Myndigheten för sam-
hällsskydd och bered-
skap

undersökningar av
olyckshändelser och
räddningsinsatser

Myndigheten för tillväxt-
politiska utvärderingar
och analyser

undersökningar av
statliga stödinsatser
inom näringspolitik,
regional tillväxtpoli-
tik och innovations-
politik

Månadsuppgiftsutred-
ningen (S 2009:08)

undersökning om
effekter av administ-
rativa förändringar
inom skatte- och
socialavgiftsområdet
samt de offentliga
välfärdssystemen

SFS 2010:1139

Utkom från trycket
den 19 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1139

Statens skolinspektion

undersökning av re-
sultatet av nationella
prov

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Statskontoret

undersökning om
medborgarnas syn på
den offentliga förvalt-
ningen

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av ef-
fekterna av förnyelsen
av den arbetslivs-
inriktade rehabilite-
ringen

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

uppdrag att utvärdera
informationsutbyte
mellan myndigheter

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av folk-
högskolesatsningar
för arbetslösa in-
skrivna i aktivitetsga-
rantin och för arbets-
lösa ungdomar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av
finansiell samordning
inom rehabiliterings-
området

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av in-
satser för funktions-
hindrade inom arbets-
marknadspolitiken

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av för-
söksverksamhet med
avidentifierade ansök-
ningshandlingar och
en studie om rekryte-
ring med mångfalds-
perspektiv

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar av
Försäkringskassans
kontroll av felaktiga
utbetalningar samt av
Försäkringskassans
rättstillämpning

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

background image

3

SFS 2010:1139

undersökningar av
Arbetsförmedlingens
kontroll av felaktiga
utbetalningar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

uppdrag att utvärdera
svenskundervisning
för invandrare (sfi)

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar om
erfarenheter av sär-
skilda fortbildningsin-
satser för lärare

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar av
Centrala studiestöds-
nämndens kontroll av
felaktiga utbetal-
ningar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökning av ef-
fekter för jordbrukets
konkurrenskraft av
borttagen beskattning
avseende gödselmedel

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska för-
hållanden

Stiftelse och förenings-
skatteutredningen
(Fi 2007:09)

undersökning om in-
komstbeskattning av
stiftelser, ideella för-
eningar, registrerade
trossamfund samt
vissa andra juridiska
personer

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska för-
hållanden

Trafikverket

haveriundersökningar
inom vägtrafikområ-
det

Ungdomsstyrelsen

undersökning av ut-
bildning, sysselsätt-
ning och övriga lev-
nadsvillkor för ungdo-
mar i ett antal utanför-
skapsområden

background image

4

SFS 2010:1139

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

10 §

2

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande

myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer,
personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift
i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:

� Arbetsförmedlingen,
� Centrala studiestödsnämnden,
� Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och

hyres- och arrendenämnder,

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

undersökning av un-
gas kulturutövande

utbildningsanstalter och
forskningsinrättningar

sociologiska, psykolo-
giska, pedagogiska el-
ler andra beteendeve-
tenskapliga eller sam-
hällsvetenskapliga
studier

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

2 Senaste lydelse 2010:165.