SFS 2010:1140 Förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

101140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra
utlänningar;

utfärdad den 14 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 10, 17 och 19 §§ förordningen (1990:1361) om

lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska ha föl-
jande lydelse.

10 §

För en ensamstående utlänning vars förmögenhet överstiger ett pris-

basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska det högsta
lånebelopp som får beviljas enligt 9 § minskas med storleken på den del av
förmögenheten som överstiger ett prisbasbelopp.

För en utlänning som är gift eller sambo ska motsvarande avdrag göras

med storleken på den del av utlänningens och hans makas eller sambos sam-
manlagda förmögenhet som överstiger två prisbasbelopp.

17 §

1

Centrala studiestödsnämnden ska fastställa en amorteringsplan för

varje låntagare.

Amorteringstiden ska fastställas med utgångspunkt i lånets storlek sedan

räntebeloppet enligt 16 § andra stycket lagts till, i förhållande till det prisbas-
belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid amor-
teringstidens början. Den beräknas enligt följande.

1 Senaste lydelse 1993:448.

Lånebelopp i procent av prisbasbeloppet

Amorteringstid i
antal år

< 10

1

< 40

3

< 80

5

<100

7

<110

8

<120

10

�0�120

15

SFS 2010:1140
Utkom från trycket
den 26 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1140

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Om ett kompletterande lån enligt 12 eller 13 § har betalats ut efter det att

en amorteringsplan har fastställts enligt andra stycket, ska en ny amorte-
ringsplan fastställas. Amorteringstiden ska därvid fastställas med utgångs-
punkt i det totala lånets storlek och i övrigt enligt de beräkningsgrunder som
anges i andra stycket.

19 §

Bedömningen av om låntagaren har betalningssvårigheter ska göras

på följande sätt.

För en låntagare som är bosatt i Sverige ska utgångspunkten vara den

beräknade sammanräknade årsinkomsten av tjänst, näringsverksamhet och
kapital för låntagaren och låntagarens make eller sambo. Denna summa ska
jämföras med en inkomstgräns uttryckt i prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken som framgår av nedanstående tabell.

�ven hemmavarande barn som fyllt 18 men inte 21 år får räknas till hus-

hållet.

Om den sammanräknade inkomsten enligt andra stycket understiger in-

komstgränsen i tabellen ska anstånd medges. Om den överstiger den aktuella
inkomstgränsen i tabellen ska 40 procent av det överskjutande beloppet
kunna tas i anspråk för återbetalning. Låntagaren ska medges anstånd med
resterande belopp.

För låntagare som är bosatta utomlands och för sjömän får Centrala

studiestödsnämnden meddela avvikande föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

Antal personer i hushållet

Inkomstgräns i
prisbasbelopp

1 vuxen

2,8

1 vuxen och 1 barn

3,2

1 vuxen och 2 barn

3,6

1 vuxen och 3 barn

4

1 vuxen och mer än 3 barn

4,4

2 vuxna

4

2 vuxna och 1 barn

5

2 vuxna och 2 barn

6

2 vuxna och 3 barn

7

2 vuxna och mer än 3 barn

8