SFS 2010:1141 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

101141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

utfärdad den 14 oktober 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:927) om statlig er-

sättning för flyktingmottagande m.m.

1

dels att 2, 3 a, 6, 7, 9, 18 och 37 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,
dels att 1, 3, 10–12, 16, 17, 19–21, 26, 34–36, 38 och 41–43 §§ samt rub-

riken närmast före 16 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före tidigare upphävda 32 § ska lyda ”Ersättning

till landsting för hälso- och sjukvård”,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 20 a–20 d,

41 a och 41 b §§, av följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till

kommuner och landsting för mottagande av och insatser för skyddsbehövan-
de och vissa andra utlänningar som avses i 3 § och som före utgången av no-
vember 2010 först togs emot i en kommun.

För utlänningar som har varit registrerade vid en mottagningsenhet hos

Migrationsverket eller som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) ska tidpunkten då de först togs emot i en kom-
mun anses vara den dag han eller hon faktiskt togs emot i kommunen. För
övriga utlänningar som omfattas av 3 § ska tidpunkten då de först togs emot
i en kommun anses vara då han eller hon folkbokfördes i kommunen enligt
uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

3 §

3

Ersättning enligt denna förordning lämnas för

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt reger-

ingsbeslut,

1 Förordningen omtryckt 1994:734.
Senaste lydelse av
3 a § 1998:1747
6 § 2007:627
7 § 2007:627
9 § 2002:1056
37 § 1997:1182.

2 Senaste lydelse 2007:627.

3 Senaste lydelse 2006:107.

SFS 2010:1141

Utkom från trycket
den 26 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1141

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i

kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av

5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre
bestämmelser, och

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning

till en utlänning som avses under 1–3 och ansökt om uppehållstillstånd inom
två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs
emot i en kommun.

10 §

4

Schablonersättningen ska vara

– 116 300 kronor för en person under 16 år,
– 189 400 kronor för en person som fyllt 16 men inte 65 år, och
– 69 900 kronor för en person som fyllt 65 år.
Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgång-

en av månaden innan ersättningen betalas ut.

11 §

5

Rätt till schablonersättning enligt 12 och 13 §§ har kommuner som

genomför ett program för utlänningens introduktion i samhället enligt en
skriftlig introduktionsplan som fastställs efter samråd med utlänningen. Om
utlänningen är i arbetsför ålder, ska samråd ske med Arbetsförmedlingen.

Ett introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år ska innehålla
1. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för

den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),

2. praktik i den utsträckning som är möjlig,
3. orientering om svenska samhällsförhållanden och svenskt samhällsliv,

och

4. information om vardagslivet i en kommun och andra liknande förhål-

landen.

12 §

6

Den kommun som först tog emot en utlänning som omfattas av 1 §

har rätt till 20 procent av en schablonersättning. Beloppet ska betalas ut må-
naden efter den månad då utlänningen togs emot i kommunen.

Från det att utlänningen först togs emot i en kommun och under 24 kalen-

dermånader efter utgången av den månad då mottagandet ägde rum ska scha-
blonersättning betalas ut för perioder som omfattar tre kalendermånader (bi-
dragsperiod). Utbetalning med 10 procent av en schablonersättning ska gö-
ras månaden efter utgången av varje bidragsperiod. Rätt till utbetalning har
den kommun där utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt
lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbok-
föringsverksamhet är folkbokförd vid utgången av perioden.

4 Senaste lydelse 2009:1517.

5 Senaste lydelse 2010:257.

6 Senaste lydelse 2003:894.

background image

3

SFS 2010:1141

Ersättning till kommuner för vissa särskilda kostnader

16 §

För utlänningar som omfattas av 1 § har en kommun rätt till ersätt-

ning enligt 17 och 19–20 d §§ för vissa kostnader för

– ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
– stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer för service och

omvårdnad enligt socialtjänstlagen,

– insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade,

– assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,
– bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpass-

ningsbidrag m.m., och

– hälso- och sjukvård.

17 §

7

Ersättning lämnas för sådant ekonomisk bistånd enligt 4 kap. 1 § för-

sta stycket socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen lämnat efter det att
20 månader gått från tidpunkten då utlänningen först togs emot i en kommun
om utlänningen

1. hade fyllt 60 år när uppehållstillstånd beviljades första gången, eller
2. inte kan försörja sig på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder

som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun, eller
som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skydds-
behövande.

Ersättning enligt första stycket lämnas inte för en utlänning som fyllt

65 år.

19 §

Ersättning för kostnader för stöd och hjälp i boendet och för särskilda

boendeformer för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453)
lämnas om utlänningen har behov av sådana insatser på grund av ålderdom,
sjukdom eller funktionshinder. Ersättning för kostnader för en insats på
grund av ålderdom lämnas endast om behovet av insatsen fanns när utlän-
ningen först togs emot i en kommun. Ersättning för kostnader för en insats
på grund av sjukdom eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen
hade sjukdomen eller funktionshindret när han eller hon först togs emot i en
kommun, eller om sjukdomen eller funktionshindret annars har ett direkt
samband med utlänningens situation som skyddsbehövande.

Ersättningen till kommunen ska motsvara 75 procent av kommunens kost-

nader för insatsen, minskat med den avgift utlänningen själv har betalat.

20 §

8

Ersättning för kostnader enligt 17 och 19 §§ betalas ut i efterskott för

varje kalenderår efter ansökan. Den första ansökan ska för respektive ersätt-
ningsslag ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag
då utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl, får
en ansökan prövas även om den har kommit in senare.

20 a §

Ersättning för kostnader för insatser enligt lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade, samt för kostnader för assis-
tansersättning enligt socialförsäkringsbalken, lämnas om utlänningen har be-

7 Senaste lydelse 2002:1056.

8 Senaste lydelse 2007:627.

background image

4

SFS 2010:1141

hov av sådana insatser på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som
utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun, eller som
annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehö-
vande.

20 b §

Ersättning för kostnader för bostadsanpassningsbidrag enligt lagen

(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. lämnas om utlänningen har
behov av sådant bidrag på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som
utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun, eller som
annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehö-
vande.

20 c §

Ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård lämnas om utlän-

ningen, på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen
hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett
direkt samband med utlänningens situation som skyddsbehövande, måste be-
redas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning lämnas endast om
vården bedöms ha en varaktighet av minst tre år. Ersättningens storlek be-
stäms enligt Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för

kostnader för tolk.

20 d §

Ersättning för kostnader enligt 20 a–20 c §§ lämnas endast om

kommunens sammanlagda kostnader för stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, assistansersättning, bostadsanpassningsbidrag samt hälso-
och sjukvård för en utlänning uppgått till lägst 60 000 kronor under en tolv-
månadersperiod. Ersättning betalas ut i efterskott efter ansökan. Den första
ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den
dag då utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda
skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit in senare.

21 §

9

En kommun har rätt till ersättning för vissa kostnader för barn under

18 år som omfattas av 1 § och som vid ankomsten till Sverige är skilda från
båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha
trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföre-
trädare (ensamkommande barn). Ersättning lämnas för kommunens kostna-
der för sådan vård i annat hem än barnets eget som ges med stöd av social-
tjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga. Om vårdnaden av ett barn flyttats över till en eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat
hos och kommunen med stöd av 6 kap. 11 § föräldrabalken betalar ersättning
till dessa vårdnadshavare, lämnas skälig ersättning för kommunens kostna-
der.

Ersättning enligt första stycket lämnas också för vård av den som har fyllt

18 men inte 21 år, under förutsättning att vården påbörjats före 18 års ålder.

Sådan ersättning betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal.

9 Senaste lydelse 2007:627.

background image

5

SFS 2010:1141

26 §

10

Utöver ersättning enligt 10–13, 16, 17 och 19–22 §§ får Migrations-

verket inom ramen för anvisade medel lämna ersättning till kommuner för
betydande extraordinära kostnader för flyktingmottagande.

34 §

11

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och sjuk-

vård av en utlänning som omfattas av 1 § och som på grund av en sjukdom
eller ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon först togs
emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens
situation som skyddsbehövande, måste beredas varaktig vård som ordinerats
av läkare. Ersättning lämnas endast om vården bedömts ha en varaktighet av
minst tre år och landstingets sammanlagda vårdkostnad för utlänningen upp-
gått till lägst 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens
storlek bestäms enligt Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för

kostnader för tolk.

35 §

12

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för hälsoundersök-

ning av en utlänning som omfattas av 1 § som har genomförts inom tolv må-
nader från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt
1 § andra stycket, om utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning
innan han eller hon först togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning
krävs av smittskyddsskäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablon-

ersättning med 1 970 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i sam-
band med hälsoundersökningen.

36 §

13

Ersättning för kostnader enligt 34 och 35 §§ betalas ut i efterskott

efter ansökan.

Den första ansökan enligt 34 § ska ha kommit in till Migrationsverket

senast inom tre år från den dag då utlänningen först togs emot i en kommun.
Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit
in senare.

38 §

14

Utöver ersättning enligt 34–36 §§ får Migrationsverket inom ramen

för anvisade medel lämna ersättning till landsting och kommuner för bety-
dande extraordinära kostnader för vårdinsatser för skyddsbehövande. Sådan
ersättning betalas efter ansökan.

41 §

15

En mottagare av ersättning enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig om ersättningen har lämnats på felaktig grund eller med för
högt belopp.

Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren, är

denna återbetalningsskyldig om mottagaren insett eller skäligen borde ha in-
sett felet.

10 Senaste lydelse 2007:627.

11 Senaste lydelse 2007:627.

12 Senaste lydelse 2007:627.

13 Senaste lydelse 1996:1376.

14 Senaste lydelse 2007:627.

15 Senaste lydelse 2007:627.

background image

6

SFS 2010:1141

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet

om ersättning.

41 a §

En mottagare av ersättning enligt 26 eller 38 § är även återbetal-

ningsskyldig för medel som inte har använts för avsett ändamål. En upplys-
ning om detta ska tas in i beslutet om ersättning.

41 b §

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 41 §, ska Migra-

tionsverket besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 41 a §, får Migrations-

verket besluta att återkräva de medel som inte har använts för avsett ända-
mål.

Om det finns särskilda skäl för det, får ett krav på återbetalning efterges

helt eller delvis.

42 §

16

Migrationsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning. Innan sådana föreskrifter meddelas ska
Sveriges Kommuner och Landsting höras.

43 §

17

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 26 och 38 §§ får inte
överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010 i fråga om

1, 2 och 9 §§ och i övrigt den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnader som en kom-

mun eller ett landsting haft före den 1 januari 2011.

3. Vid tillämpningen av 11 § ska med utbildning i svenska för invandrare

även förstås motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

4. Vad som föreskrivs om kostnader för ekonomiskt bistånd i 16 och

17 §§ ska också tillämpas på kostnader för sådan introduktionsersättning en-
ligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa
andra utlänningar som beviljats enligt äldre föreskrifter.

5. Vad som föreskrivs om kostnader för assistansersättning enligt social-

försäkringsbalken i 16 och 20 a §§ ska också tillämpas på kostnader för as-
sistansersättning som beviljats enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

16 Senaste lydelse 2007:627.

17 Senaste lydelse 2007:627.