SFS 2010:1142 Förordning om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

101142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:117) om
underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa
brottmål;

utfärdad den 14 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:117) om underrättelse till

Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

1 ska ha följande lydelse.

1 §

En domstol ska inom en vecka till Socialstyrelsen sända en kopia av en

dom genom vilken någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 1 eller
andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har

1. dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med yr-

kesutövningen, eller

2. dömts för brott enligt
a) 3 kap. brottsbalken,
b) 4 kap. 1–5 §§ brottsbalken,
c) 6 kap. brottsbalken,
d) 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken,
e) 13–15 kap. brottsbalken,
f) 16 kap. 10 a § brottsbalken,
g) 17 kap. 1 eller 2 § brottsbalken,
h) 20 kap. 1 eller 2 § brottsbalken,
i) 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
j) lagen (1964:169) om straff för folkmord,
k) narkotikastrafflagen (1968:64),
l) lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
m) lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
n) lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
o) lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
p) 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller
q) lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
I fråga om brott som avses i första stycket 2 a–h, j, l–o och q ska kopia

sändas endast om annan påföljd än böter har dömts ut.

2 §

En domstol ska inom en vecka till Socialstyrelsen sända en kopia av en

dom genom vilken

1. någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 2–7 eller andra stycket

patientsäkerhetslagen (2010:659) har dömts till annan påföljd än böter för

1 Senaste lydelse 2000:1269.

SFS 2010:1142

Utkom från trycket
den 26 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1142

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkesutövningen, el-
ler

2. någon har dömts för brott enligt
a) 10 kap. 3, 4, 5 eller 6 § patientsäkerhetslagen eller motsvarande äldre

bestämmelser, eller

b) abortlagen (1974:595).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)