SFS 2010:1143 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

101143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 14 oktober 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister

dels att 18 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 c §, av följande

lydelse.

16 c §

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 1�2

eller 4�5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 13�15 kap., 16 kap. 10 a §, 17 kap. 1
eller 2 § eller 20 kap. 1 eller 2 § brottsbalken, 4 eller 4 a § lagen (1951:649)
om straff för vissa trafikbrott, lagen (1964:169) om straff för folkmord,
narkotikastrafflagen (1968:64), abortlagen (1974:595), lagen (1982:316)
med förbud mot könsstympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om
straff för smuggling, lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller
10 kap. 3, 4 eller 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska, om brotten för-
anlett någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av Social-
styrelsen i ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 § patientsäkerhets-
lagen, i fråga om den som styrelsen överväger att meddela legitimation.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första

stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

18 §

1

En myndighet som enligt 10, 11, 12, 13, 14, 16 b eller 16 c § har rätt

att få uppgifter ur belastningsregistret vid tillståndsgivning, godkännande el-
ler meddelande av legitimation, har rätt att få motsvarande uppgifter för
prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande eller certifikat eller en be-
slutad auktorisation eller meddelad legitimation.

20 §

2

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastnings-

registret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförar-
legitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttill-
stånd.

1 Senaste lydelse 2010:685.

2 Senaste lydelse 2010:591.

SFS 2010:1143

Utkom från trycket
den 26 oktober 2010

background image

2

SFS 2010:1143

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om legitimation enligt 4 kap. 1 eller 2 § eller 8 kap. 1, 3 eller 4 § pa-
tientsäkerhetslagen (2010:659).

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i

ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i
ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen
(2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgar-
skap.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som

myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)