SFS 2010:1144 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

101144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 14 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 § förordningen (2009:130) om yrkes-

högskolan ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

För att en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan krävs det utöver vad

som anges i 3, 5 och 6 §§ lagen (2009:128) om yrkeshögskolan att

1. utbildningen
a) svarar mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet som inte till-

godoses genom en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller en
utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om till-
stånd att utfärda vissa examina, eller

b) medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande

inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället,

2. utbildningen har en från samhällssynpunkt lämplig regional placering,

och

3. utbildningsanordnaren har förutsättningar att följa de föreskrifter som

gäller för utbildningen enligt 2�4 kap.

Denna förordning träder i kraft den 25 november 2010.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1144

Utkom från trycket
den 2 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010