SFS 2010:1145 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

101145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 21 oktober 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

dels att 1, 5�7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 20 a §, samt närmast

före 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot

eller andra restriktioner för hantering av

1. kadmium,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i

elektriska och elektroniska produkter och i batterier,

5. tungmetaller i förpackningar,
6. ammunition som innehåller bly,
7. textiltvättmedel som innehåller fosfater, och
8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om

3, 5�11, 11 b�14 och 14 b�20 a §§, med stöd av 36 § produktsäkerhetslagen
(2004:451) i fråga om 15 a�15 c §§ och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § re-
geringsformen.

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804)
eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter.

5 §

Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid, tri-

kloretylen eller tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsu-
menter för enskilt bruk.

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att varor som inne-

håller metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen inte får saluhållas
eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

1 Senaste lydelse 2009:654.

SFS 2010:1145

Utkom från trycket
den 2 november 2010

background image

2

SFS 2010:1145

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Förbudet mot metylenklorid gäller endast om ett motsvarande förbud inte

redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, ut-
värdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens för-
ordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissio-
nens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2.

6 §

Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller

trikloretylen får inte saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt.

I fråga om metylenklorid som färgborttagningsmedel
1. gäller förbudet mot saluhållande och överlåtelse endast om ett motsvar-

ande förbud mot utsläppande på marknaden inte redan följer av punkt 59.1 i
bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, och

2. gäller förbudet mot användning inte sådan användning som är tillåten

enligt punkt 59.4 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

7 §

Kemikalieinspektionen får i fråga om förbuden i 5 § första stycket och

6 § första stycket

1. meddela föreskrifter om sådana undantag som det finns särskilda skäl

för, och

2. i det enskilda fallet ge dispens, om det finns synnerliga skäl.
Undantag och dispenser får inte avse sådan användning eller sådant ut-

släppande på marknaden av metylenklorid som färgborttagningsmedel som
avses i punkt 59.2 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

Undantag och dispenser från förordning (EG) nr 1907/2006

20 a §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i

det enskilda fallet ge dispens från förbuden i bilaga XVII till förordning
(EG) nr 1907/2006. Sådana undantag och dispenser får inte strida mot
bestämmelserna i bilagan.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).