SFS 2010:1146 Förordning om ändring i förordningen (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

101146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:267) om ändring i
förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall
i samband med hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter;

utfärdad den 21 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:944) om förbud m.m. i

vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produk-
ter i stället för dess lydelse enligt förordningen (2010:267) om ändring i
nämnda förordning ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot

eller andra restriktioner för hantering av

1. kadmium,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i

elektriska och elektroniska produkter och i batterier,

5. tungmetaller i förpackningar,
6. ammunition som innehåller bly,
7. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och
8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om

3, 5�11, 11 b�14 och 14 b�20 a §§, med stöd av 36 § produktsäkerhetslagen
(2004:451) i fråga om 15 a�15 c §§ och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § re-
geringsformen.

Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelslagen (2006:804)
eller lagen (2006:805) om foder och animaliska produkter.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:1146

Utkom från trycket
den 2 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010