SFS 2010:1147 Förordning om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet

101147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:268) om
samordning av statlig tjänstepension med vissa
pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter
av Europaparlamentet;

utfärdad den 21 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1995:268) om samordning

av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och
ledamöter av Europaparlamentet ska ha följande lydelse.

2 §

1

I förordningen avses med

riksdagspension � pension enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska vill-

kor för riksdagens ledamöter i dess lydelse den 31 december 2009, summan
av pension och tilläggsbelopp enligt 8 kap. 9�11 §§ nämnda lag från och
med den 1 januari 2010, egenpension enligt motsvarande äldre författningar
eller pension enligt lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamö-
ter av Europaparlamentet,

ledamotspension � egenpensionsförmåner enligt Europaparlamentets be-

slut 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av
Europaparlamentets ledamotsstadga,

tjänstepension � pension enligt statliga pensionsavtal eller pension eller

inkomstgaranti enligt andra statliga pensionsbestämmelser,

nettopension � tjänstepension som inte ska samordnas med en social-

försäkringsförmån,

tjänstepensionsbelopp � pensionens eller inkomstgarantins normalbelopp

eller motsvarande belopp,

tjänstetidsfaktor � förhållandet mellan den tid som får tillgodoräknas och

den tid som behövs för hel pension eller hel inkomstgaranti enligt tillämpliga
pensionsbestämmelser,

efterlevandepension � efterlevandepension enligt pensionsavtal för arbets-

tagare hos staten m.fl. (PA 03), enligt pensionsplan för arbetstagare hos sta-
ten m.fl. (PA-91) eller motsvarande äldre bestämmelse och enligt lagen
(1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter eller lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet
eller efterlevandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG,
Euratom.

1 Senaste lydelse 2009:1220.

SFS 2010:1147

Utkom från trycket
den 2 november 2010

background image

2

SFS 2010:1147

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010. Den ska dock till-

lämpas för tid från och med den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)