SFS 2010:1148 Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

101148.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd;

utfärdad den 21 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1977:284) om arbetsskade-

försäkring och statligt personskadeskydd ska ha följande lydelse.

2 §

1

Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte för stöd till start

av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning en-
ligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare, eller som, utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, antingen
deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år eller deltar i jobb- och
utvecklingsgarantin,

2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har godkänts av För-

säkringskassan eller utredning i samband med sådan prövning eller träning,

3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för kartläggning av sö-

kandens yrkeskunskaper innan han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspoli-
tiskt program, dock inte före en anvisning till stöd till start av näringsverk-
samhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersätt-
ning eller anvisas jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning och är under 18 år, eller

4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 22 kap. lagen (1962:381)

om allmän försäkring.

Arbetsskadeförsäkringen ska, i den omfattning som anges i 4 §, dessutom

gälla den som

1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande

sådan utbildning, eller

2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan, särskolans yrkes-

skola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

1 Senaste lydelse 2009:6.

SFS 2010:1148

Utkom från trycket
den 2 november 2010

background image

2

SFS 2010:1148

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)