SFS 2010:1149 Förordning om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

101149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1980:631) om <br/>ers�ttning av allm�nna medel f�r skada orsakad av <br/>deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program <br/>eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 oktober 2010.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1, 4 och 5 �� f�rordningen (1980:631) om er-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">s�ttning av allm�nna medel f�r skada orsakad av deltagare i ett arbetsmark-<br/>nadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft13">1. ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning av allm�nna medel l�mnas enligt denna f�rordning till ar-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">betsgivare och annan anordnare av rehabilitering eller ett arbetsmarknadspo-<br/>litiskt program �n det regulj�ra skolv�sendet, f�r skador som orsakats av den<br/>som</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte f�r st�d till start</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">av n�ringsverksamhet, och f�r aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning en-<br/>ligt f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d eller etableringsers�ttning<br/>enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invand-<br/>rare, </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">2. utan att f� aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning <br/>a) deltar i jobbgarantin f�r ungdomar och �r under 18 �r, eller <br/>b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, <br/>3. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och f�r rehabiliteringsers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ning, sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning enligt lagen (1962:381) om all-<br/>m�n f�rs�kring eller ers�ttning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadef�r-<br/>s�kring, </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. fullg�r praktik eller tar del av utbildning hos annan �n arbetsgivaren un-</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">der en utvecklingsanst�llning enligt f�rordningen (2000:630) om s�rskilda<br/>insatser f�r personer med funktionshinder som medf�r nedsatt arbetsf�rm�-<br/>ga, eller</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. g�r ett obligatoriskt studiebes�k, ett bes�k f�r kartl�ggning av s�kan-</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">dens yrkeskunskaper eller ett f�rbes�k vid en icke-statlig arbetsplats innan<br/>han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte f�re en<br/>anvisning till st�d till start av n�ringsverksamhet, och f�r aktivitetsst�d, ut-<br/>vecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning, anvisas det arbetsmarknads-<br/>politiska programmet arbetsmarknadsutbildning utan att f� aktivitetsst�d</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2000:643.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:9.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1149</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1149</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eller anvisas jobbgarantin f�r ungdomar utan att f� aktivitetsst�d eller<br/>utvecklingsers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Skadan ska ha orsakats under ett s�dant bes�k som avses i f�rsta stycket 5</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">eller i verksamhet som helt eller delvis f�rlagts till en icke-statlig arbetsplats<br/>eller hos en annan anordnare av arbetsmarknadsutbildning eller annan ut-<br/>bildning �n det regulj�ra skolv�sendet. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid en och samma skadeh�ndelse l�mnas ers�ttning till varje skadeli-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">dande med h�gst 2 000 000 kronor f�r personskada, med h�gst 500 000 kro-<br/>nor f�r sakskada och med h�gst 500 000 kronor f�r ren f�rm�genhetsskada<br/>genom brott. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r ers�ttning dock l�mnas med<br/>h�gre belopp. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:395px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Under f�ruts�ttning att ers�ttningen inte �verstiger 500 000 kronor be-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">slutar </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Arbetsf�rmedlingen om ers�ttning f�r skador orsakade av n�gon som</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">avses i 1 � f�rsta stycket 1, 2, 4 och 5, och </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. F�rs�kringskassan om ers�ttning f�r skador orsakade av n�gon som av-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ses i 1 � f�rsta stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Arbetsf�rmedlingen eller F�rs�kringskassan anser att ers�ttning b�r</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">l�mnas med belopp som �verstiger 500 000 kronor eller om �rendet �r av<br/>principiell betydelse, ska myndigheten l�mna �ver �rendet till regeringen f�r<br/>avg�rande. Myndigheten ska vid �verl�mnandet bifoga ett eget yttrande och<br/>den utredning som beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2010.<br/>2. F�r skada som intr�ffat f�re ikrafttr�dandet g�ller 4 � i sin �ldre lydelse </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2007:901.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1980:631) om
ers�ttning av allm�nna medel f�r skada orsakad av
deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program
eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;

utf�rdad den 21 oktober 2010.

Regeringen f�reskriver att 1, 4 och 5 �� f�rordningen (1980:631) om er-

s�ttning av allm�nna medel f�r skada orsakad av deltagare i ett arbetsmark-
nadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m

1. ska ha f�l-

jande lydelse.

1 �

2

Ers�ttning av allm�nna medel l�mnas enligt denna f�rordning till ar-

betsgivare och annan anordnare av rehabilitering eller ett arbetsmarknadspo-
litiskt program �n det regulj�ra skolv�sendet, f�r skador som orsakats av den
som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte f�r st�d till start

av n�ringsverksamhet, och f�r aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning en-
ligt f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d eller etableringsers�ttning
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invand-
rare,

2. utan att f� aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning
a) deltar i jobbgarantin f�r ungdomar och �r under 18 �r, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
3. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och f�r rehabiliteringsers�tt-

ning, sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning enligt lagen (1962:381) om all-
m�n f�rs�kring eller ers�ttning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadef�r-
s�kring,

4. fullg�r praktik eller tar del av utbildning hos annan �n arbetsgivaren un-

der en utvecklingsanst�llning enligt f�rordningen (2000:630) om s�rskilda
insatser f�r personer med funktionshinder som medf�r nedsatt arbetsf�rm�-
ga, eller

5. g�r ett obligatoriskt studiebes�k, ett bes�k f�r kartl�ggning av s�kan-

dens yrkeskunskaper eller ett f�rbes�k vid en icke-statlig arbetsplats innan
han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte f�re en
anvisning till st�d till start av n�ringsverksamhet, och f�r aktivitetsst�d, ut-
vecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning, anvisas det arbetsmarknads-
politiska programmet arbetsmarknadsutbildning utan att f� aktivitetsst�d

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2000:643.

2 Senaste lydelse 2009:9.

SFS 2010:1149

Utkom fr�n trycket
den 2 november 2010

background image

2

SFS 2010:1149

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

eller anvisas jobbgarantin f�r ungdomar utan att f� aktivitetsst�d eller
utvecklingsers�ttning.

Skadan ska ha orsakats under ett s�dant bes�k som avses i f�rsta stycket 5

eller i verksamhet som helt eller delvis f�rlagts till en icke-statlig arbetsplats
eller hos en annan anordnare av arbetsmarknadsutbildning eller annan ut-
bildning �n det regulj�ra skolv�sendet.

4 �

Vid en och samma skadeh�ndelse l�mnas ers�ttning till varje skadeli-

dande med h�gst 2 000 000 kronor f�r personskada, med h�gst 500 000 kro-
nor f�r sakskada och med h�gst 500 000 kronor f�r ren f�rm�genhetsskada
genom brott. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r ers�ttning dock l�mnas med
h�gre belopp.

5 �

3

Under f�ruts�ttning att ers�ttningen inte �verstiger 500 000 kronor be-

slutar

1. Arbetsf�rmedlingen om ers�ttning f�r skador orsakade av n�gon som

avses i 1 � f�rsta stycket 1, 2, 4 och 5, och

2. F�rs�kringskassan om ers�ttning f�r skador orsakade av n�gon som av-

ses i 1 � f�rsta stycket 3.

Om Arbetsf�rmedlingen eller F�rs�kringskassan anser att ers�ttning b�r

l�mnas med belopp som �verstiger 500 000 kronor eller om �rendet �r av
principiell betydelse, ska myndigheten l�mna �ver �rendet till regeringen f�r
avg�rande. Myndigheten ska vid �verl�mnandet bifoga ett eget yttrande och
den utredning som beh�vs.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2010.
2. F�r skada som intr�ffat f�re ikrafttr�dandet g�ller 4 � i sin �ldre lydelse

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:901.

;