SFS 2010:1150 Förordning om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

101150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:244) om
grupplivförsäkring för deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 21 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 4, 5, 8,

11 och 12 §§ förordningen

(1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspoli-
tiska program ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall åt den som

inte har försäkrings- eller efterskydd i en anställning med motsvarande för-
måner och

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, el-
ler

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

4 §

2

Försäkringsskyddet inträder då det arbetsmarknadspolitiska program-

met påbörjas och gäller så länge programmet pågår och aktivitetsstöd, ut-
vecklingsersättning eller etableringsersättning betalas ut. För den som, utan
att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, deltar i jobbgarantin för ung-
domar och är under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin gäller
försäkringsskyddet så länge programmet pågår.

Den som har hel sjukpenning eller hel rehabiliteringspenning, mer än halv

sjukersättning eller mer än halv aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring när
han eller hon anvisas det arbetsmarknadspolitiska programmet, omfattas
dock inte av försäkringsskyddet så länge han eller hon har en sådan förmån.

5 §

3

Försäkringsskydd gäller även vid frånvaro från det arbetsmarknadspo-

litiska programmet, oavsett om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller
etableringsersättning betalas ut, om frånvaron beror på

1 Senaste lydelse 2009:7.

2 Senaste lydelse 2009:7.

3 Senaste lydelse 2008:115.

SFS 2010:1150

Utkom från trycket
den 2 november 2010

background image

2

SFS 2010:1150

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. sjukdom eller olycksfall, som medför arbetsoförmåga eller annat hinder

att delta i programmet,

2. havandeskap eller förlossning, eller
3. beviljad ledighet eller permission.
Försäkringsskydd i fall som avses i första stycket 1 gäller endast om hin-

dret styrks genom intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens tjänste-
pensions- och grupplivnämnd får dock bevilja försäkringsskydd även om så-
dant intyg inte visats upp.

8 §

4

För den som fått aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under minst

180 dagar gäller efterskydd enligt tredje stycket och 9 §.

Detsamma gäller den som deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program

under minst 180 dagar med etableringsersättning.

Vid bestämmande av rätten till sådant efterskydd tillgodoräknas även tidi-

gare försäkringsgrundande anställningstid som helt eller delvis har infallit
under de två år som närmast föregått det senaste arbetsmarknadspolitiska
programmet enligt 1 §.

11 §

5

Om den försäkrade inte har rätt till efterskydd enligt 7�9 §§, gäller

efterskydd i stället lika många dagar som den försäkrade fått aktivitetsstöd,
utvecklingsersättning eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
med etableringsersättning.

12 §

6

Om den försäkrade har haft försäkringsskydd under sjukdom enligt

7 §, gäller efterskydd efter sjukdomstiden enligt 8�11 §§. Efterskyddet be-
räknas genom att sjukdomstiden jämställs med den tid då aktivitetsstöd, ut-
vecklingsersättning eller etableringsersättning betalats ut, under deltagande i
ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:115.

5 Senaste lydelse 2008:115.

6 Senaste lydelse 2008:115.