SFS 2010:1152 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

101152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt
stöd till jordbruket i norra Sverige;

utfärdad den 21 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 6�12 och 15�17 §§ förordningen (1996:93) om

nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige ska ha följande lydelse.

6 §

1

Stöd för mjölkproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stöd lämnas för den mjölkmängd som företaget har levererat till mejeri

inom ramen för företagets leveranskvot och för de mängder mjölk eller
andra mjölkprodukter som har sålts inom ramen för företagets direktförsälj-
ningskvot.

Stöd lämnas bara till jordbruksföretag med minst två mjölkkor.

7 §

2

Stöd för smågrisproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst två suggor.
För att berättiga till stöd ska suggorna hållas av den som ansöker om stö-

det under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länssty-
relsen.

1 Senaste lydelse 2005:249.

Stödområde

öre/kg mjölk

1

136

2a

75

2b

63

3

20

2 Senaste lydelse 2004:287.

Stödområde

kr/sugga

1

1 093

2

687

3

350

SFS 2010:1152

Utkom från trycket
den 2 november 2010

background image

2

SFS 2010:1152

8 §

3

Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande

belopp.

Stöd lämnas till jordbruksföretag med minst 40 slaktsvin.
Stödet lämnas bara för djur som omedelbart före slakten har vistats inom

ett och samma stödområde under minst tre månader och under förutsättning
att köttet har godkänts vid besiktning enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av sär-
skilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

4 och enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804). Inför
slakten får dock djuren transporteras till ett slakteri inom ett annat stödområ-
de eller utanför stödområdet.

9 §

5

Stöd för getproduktion lämnas årligen med högst följande belopp.

Stöd för getter av honkön lämnas bara för djur som har satts in i avel eller

som är äldre än ett år. Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst
fem getter som berättigar till stöd.

För att berättiga till stöd ska getterna hållas av den som ansöker om stödet

under minst två månader räknat från den dag ansökan kom in till länsstyrel-
sen.

10 §

6

Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger

1 000 per kalenderår.

3 Senaste lydelse 2006:841.

Stödområde

kr/djur

1

229

2

147

3

30

4 EUT L 139, 30.4.2004, s. 206 (Celex 32004R0854).

5 Senaste lydelse 2004:287.

Stödområde

kr/get

1

508

2�3

430

6 Senaste lydelse 2004:287.

Stödområde

kr/insatt höna

1

14,45

2

11,70

3

1,90

background image

3

SFS 2010:1152

11 §

Stöd för potatisodling lämnas årligen med högst följande belopp.

Stödet lämnas bara om odlingen omfattar minst 0,5 hektar och om varje

skifte inte understiger 0,1 hektar.

12 §

7

Stöd för bär- eller grönsaksodling lämnas årligen med högst följande

belopp.

Stödet lämnas bara om den sammanlagda odlingen omfattar minst 0,3

hektar och om varje enskilt skifte inte understiger 0,1 hektar.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka bär och grönsaker

som stöd får lämnas för enligt första stycket.

15 §

Frågor om stöd enligt 6, 8, 10 och 13 §§ prövas av Jordbruksverket.

Frågor om övriga stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen.

Stöden betalas ut av Jordbruksverket.

16 §

8

Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottaga-

ren godtar tillsyn, kontroll och sanktionsåtgärder i enlighet med

1. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprät-

tande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbru-
kare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/
2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av för-
ordning (EG) nr 1782/2003

9, och

2. kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november

2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad
gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kon-
trollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom
den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn

10.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i förord-

ningen (EG) nr 1122/2009 som ska tillämpas.

Stödområde

kr/ha

1

3 400

2a

2 800

2b

1 700

3

1 200

7 Senaste lydelse 2004:287.

Stödområde

kr/ha

1�2

2 850

3

1 850

8 Senaste lydelse 2009:84.

9 EUT L 30, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

10EUT L 316, 2.12.2009, s. 65 (Celex 32009R1122).

background image

4

SFS 2010:1152

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

17 §

11

Jordbruksverket svarar för samordningen av de kontroller som före-

skrivs i rådets förordning (EG) nr 73/2009 och kommissionens förordning
(EG) nr 1122/2009.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 12 § och i

övrigt den 15 november 2010.

2. Bestämmelserna i 6 §, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 10 och

11 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock från den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

11 Senaste lydelse 2009:84.