SFS 2010:1153 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

101153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg;

utfärdad den 28 oktober 2010.

Regeringen föreskriver

1 att 2 kap. 10 och 22 §§ förordningen (1980:789)

om åtgärder mot förorening från fartyg

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

3

Förbuden mot utsläpp av olja i 2 kap. 2 § första stycket lagen

(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och förbuden i 5 § gäller
inte i fråga om

1. utsläpp som är nödvändiga för fartygets säkerhet eller för att rädda

människoliv till sjöss,

2. utsläpp som är en följd av skada på fartyget eller dess utrustning om
� alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits efter det att skadan inträf-

fat eller utsläppet upptäckts i syfte att hindra eller så långt som möjligt be-
gränsa utsläppet enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 4 § lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg, och

� redaren eller befälhavaren inte handlat grovt vårdslöst och med insikt

om att en skada troligen skulle bli följden eller handlat med avsikt att orsaka
skada, eller

3. utsläpp av ämnen som innehåller olja, när utsläppet görs av Kustbevak-

ningen eller av kommuner eller av någon på deras uppdrag i syfte att bekäm-
pa ett annat utsläpp.

Första stycket 2 gäller förutom redaren och fartygets befälhavare även be-

sättningen. Första stycket 2 gäller inte inom inre vatten eller territorialhav
som tillhör Sverige eller en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

22 §

4

Förbuden i 20 § mot utsläpp av skadliga flytande ämnen gäller inte i

fråga om

1. utsläpp som är nödvändiga för fartygets säkerhet eller för att rädda

människoliv till sjöss,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om
föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser
(EUT L 255, 30.9.2005, s. 11, Celex 32005L0035), ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/123/EG (EUT L 280, 27.10.2009, s. 52, Celex 32009L0123).

2 Förordningen omtryckt 1983:59. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1996:528.

3 Senaste lydelse 2006:1321.

4 Senaste lydelse 2006:1321.

SFS 2010:1153

Utkom från trycket
den 9 november 2010

background image

2

SFS 2010:1153

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. utsläpp som är en följd av en skada på fartyget eller dess utrustning om
� alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits efter det att skadan inträf-

fat eller utsläppet upptäckts i syfte att hindra eller så långt som möjligt be-
gränsa utsläppet enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 4 § lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg, och

� redaren eller befälhavaren inte handlat grovt vårdslöst och med insikt

om att en skada troligen skulle bli följden eller handlat med avsikt att orsaka
skada, eller

3. utsläpp som görs av Kustbevakningen eller av kommuner eller av nå-

gon på deras uppdrag i syfte att bekämpa ett annat utsläpp.

Första stycket 2 gäller förutom redaren och fartygets befälhavare även be-

sättningen. Första stycket 2 gäller inte inom inre vatten eller territorialhav
som tillhör Sverige eller en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 7 december 2010.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)