SFS 2010:1154 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

101154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2005:951) om
försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid
fordon som stannat för passagerares på- eller
avstigning;

utfärdad den 28 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2005:951) om försöksverksam-

het med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på-
eller avstigning, som gäller till utgången av 2010, ska fortsätta att gälla till
och med den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:1154

Utkom från trycket
den 9 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010