SFS 2010:1155 Polisdataförordning;

101155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Polisdataförordning;

utfärdad den 28 oktober 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Allmän bestämmelse

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av polisdatalagen (2010:361). Begrepp
och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och
tillämpningsområde som i lagen.

Samråd med Datainspektionen och Säkerhets- och
integritetsskydds-nämnden

2 §

När polisen planerar nya IT-system av större omfattning eller nya IT-

system som kan innebära särskilda risker för intrång i den personliga integri-
teten, ska den ansvariga myndigheten samråda med Datainspektionen i god
tid innan beslut i frågan fattas. Detsamma ska gälla när polisen genomför be-
tydande förändringar i sådana system. Rikspolisstyrelsen får meddela före-
skrifter om att sådant samråd ska ske genom styrelsen.

Om samråd krävs enligt första stycket, ska Rikspolisstyrelsen även sam-

råda med Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i frågor som anges i
5 kap. polisdatalagen (2010:361) eller 1 § första stycket eller andra stycket
andra meningen lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande
verksamhet.

Vid bedömningen av risken för intrång i den personliga integriteten ska

särskild vikt läggas vid om känsliga personuppgifter kommer att behandlas.

Tillgången till personuppgifter

Behörigheter

3 §

Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om tillgången till

personuppgifter för personer som är verksamma inom polisväsendet. För till-
delning av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska särskilt beaktas att
det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och erfarenhet.

4 §

Rikspolisstyrelsen och varje polismyndighet ansvarar för att det inom

den egna myndigheten finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning
och regelbunden uppföljning av behörigheter för åtkomst till personuppgif-

SFS 2010:1155

Utkom från trycket
den 9 november 2010

background image

2

SFS 2010:1155

ter. Säkerhetspolisen ansvarar för att det finns sådana rutiner i dess verksam-
het.

Sökning

5 §

Vid sökning enligt 3 kap. 6 § polisdatalagen (2010:361) får uppgift

som visar att den sökta personen tidigare varit misstänkt för ett visst brott
inte tas fram om en domstol, genom avgörande som har vunnit laga kraft, har
ogillat åtalet, meddelat frikännande dom eller avskrivit målet sedan åtalet
lagts ned.

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om begränsning av tillgången

till sådana uppgifter som avses i 3 kap. 6 § första stycket polisdatalagen. Sär-
skild hänsyn ska då tas till den enskildes rätt till skydd mot intrång i den per-
sonliga integriteten. Tillgången till personuppgifter om tidigare misstankar
om brott ska särskilt begränsas.

6 §

Vid sökning som utförs av särskilt angivna tjänstemän som utför

beredningsuppgifter inom underrättelseverksamhet gäller inte sökbegräns-
ningarna i 3 kap. 6 § första stycket polisdatalagen (2010:361). Vid Rikspo-
lisstyrelsen och varje polismyndighet ska det löpande föras en förteckning
över de tjänstemän vid myndigheten som har sådana arbetsuppgifter.

7 §

Vid Rikspolisstyrelsen och varje polismyndighet ska det löpande föras

en förteckning över de tjänstemän vid myndigheten som utför uppgifter en-
ligt 3 kap. 7 § andra stycket polisdatalagen (2010:361).

8 §

Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om under vilka

förutsättningar sökning enligt 3 kap. 7 § första stycket 2 polisdatalagen
(2010:361) får äga rum.

9 §

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om sökning i gemensamt

tillgängliga uppgifter hos Säkerhetspolisen.

�ndamål för behandling och utlämnande av vissa uppgifter

10 §

Utöver de ändamål som anges i 2 kap. 8 § polisdatalagen (2010:361)

får personuppgifter behandlas för att tillhandahållas enligt 11 och 12 §§. Ut-
över för de ändamål som anges i 5 kap. 2 § polisdatalagen får personuppgif-
ter behandlas för att tillhandahållas enligt 12 §.

11 §

Om en uppgift i en förundersökning kan antas ha betydelse för en

konkursutredning, får uppgiften lämnas ut till konkursförvaltaren.

12 §

Rikspolisstyrelsen får lämna ut uppgifter om efterlysta personer och

om avlägsnanden ur landet och uppgifter om beslut som har samband där-
med till

1. Regeringskansliet,
2. Migrationsverket,
3. en polismyndighet,
4. Ekobrottsmyndigheten,

background image

3

SFS 2010:1155

5. �&klagarmyndigheten,
6. Tullverket,
7. Kustbevakningen,
8. Skatteverket,
9. en länsstyrelse,
10. en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat, och
11. de centrala utlänningsmyndigheterna i Danmark, Finland, Island och

Norge.

13 §

Uppgifter som behandlas enligt 2 kap. 7 § polisdatalagen (2010:361)

får, om det är förenligt med svenska intressen, lämnas ut till en utländsk
myndighet som ansvarar för bekämpning av penningtvätt eller finansiering
av särskilt allvarlig brottslighet, om det behövs för att den utländska
myndigheten ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra
brott.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

14 §

Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om vad som

krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att en polismyndighet ska
kunna medge direktåtkomst för myndigheter som anges i 3 kap. 8 § polisda-
talagen (2010:361) till uppgifter som polismyndigheten behandlar enligt
samma lag.

Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan den personuppgifts-

ansvariga myndigheten har försäkrat sig om att den mottagande myndighe-
ten uppfyller uppställda krav på behörighet och säkerhet.

15 §

Polismyndigheternas, Ekobrottsmyndighetens, �&klagarmyndighe-

tens, Tullverkets och Kustbevakningens direktåtkomst enligt 4 kap. 10 §
polisdatalagen (2010:361) till register över DNA-profiler ska begränsas till
uppgifter om huruvida någon förekommer i sådana register.

16 §

Ekobrottsmyndighetens, Tullverkets, Kustbevakningens och

Skatteverkets direktåtkomst enligt 4 kap. 17 § polisdatalagen (2010:361) till
personuppgifter om fingeravtryck ska begränsas till uppgifter om huruvida
någon förekommer i fingeravtrycksregister.

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om polismyndigheternas

direktåtkomst enligt 4 kap. 17 § polisdatalagen till fingeravtryck i fingerav-
trycksregister.

17 §

Begränsningen i 2

kap. 20 §

första meningen polisdatalagen

(2010:361) gäller inte för myndigheter som får ha direktåtkomst enligt
3 kap. 8 § samma lag i fråga om personuppgifter som har gjorts gemensamt
tillgängliga.

18 §

Om det inte är olämpligt, får fler personuppgifter än vad som anges i

2 kap. 20 § första meningen polisdatalagen (2010:361) lämnas ut på medium
för automatiserad behandling till

1. konkursförvaltare,
2. Justitiekanslern,

background image

4

SFS 2010:1155

3. Brottsförebyggande rådet,
4. Europol,
5. Interpol, och
6. en utländsk myndighet som ansvarar för bekämpning av penningtvätt

eller finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.

Uppgifter får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling om

det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften kan komma att
behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204).

Bevarande och gallring

Digital arkivering

19 §

När Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna arkiverar uppgifter

och handlingar digitalt ska de arkiverade uppgifterna och handlingarna
avskiljas från polisens brottsbekämpande verksamhet. �&tkomsten till arkive-
rade uppgifter och handlingar ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän.

Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med Riksarkivet, meddela närmare

föreskrifter om digital arkivering.

Bevarande av uppgifter

20 §

I 21�26 §§ föreskrivs att vissa kategorier av uppgifter i brottsanmäl-

ningar och avslutade förundersökningar får behandlas i polisens brottsbe-
kämpande verksamhet efter utgången av den tid som anges i 3 kap. 10 och
11 §§ polisdatalagen (2010:361). Detsamma gäller uppgifter i andra utred-
ningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

När uppgifter får behandlas enligt 21�26 §§ får, utöver vad som sägs i de

bestämmelserna, följande uppgifter behandlas:

1. ärendenummer eller liknande referensuppgift,
2. brottskod, och
3. uppgifter om omständigheterna kring brottet.

21 §

Uppgifter om den dömde i en förundersökning som lett till fällande

dom får behandlas efter utgången av den tid som anges i 3 kap. 11 § första
stycket polisdatalagen (2010:361), om behandlingen av särskilda skäl är
nödvändig för att finna samband mellan olika brott eller mellan tänkbara
gärningsmän.

Uppgifterna ska dock gallras senast i samband med att uppgifterna om den

dömde gallras ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belast-
ningsregister.

22 §

Uppgifter om en person som har varit misstänkt i en förundersökning

som har lagts ned eller har avslutats på annat sätt än genom åtal, får i ett en-
skilt fall behandlas efter utgången av den tid som anges i 3 kap. 11 § an-
dra stycket polisdatalagen (2010:361), om behandlingen är nödvändig för att
trots detta kunna lagföra personen.

Uppgifterna ska dock gallras senast då åtal inte längre får väckas för brot-

tet eller, i fall som avses i 35 kap. 2 § första stycket brottsbalken, senast sjut-
tio år från den dag då brottet begicks.

background image

5

SFS 2010:1155

23 §

Uppgifter om personer som har dömts för, eller har varit misstänkta

för, brott där det finns en betydande risk för återfall i samma eller likartad
brottslighet, får behandlas efter utgången av den tid som anges i 3 kap.
10 och 11 §§ polisdatalagen (2010:361), om behandlingen av särskilda skäl
är nödvändig för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott för vilket fäng-
else i fyra år eller däröver är föreskrivet.

Uppgifterna ska dock gallras, i fråga om brott som har lett till fällande

dom, senast i samband med att uppgifterna gallras ur belastningsregistret en-
ligt lagen (1998:620) om belastningsregister och i övriga fall senast femton
år efter det att förundersökningen lades ner eller avslutades på annat sätt.

Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om vid vilka typer av

brott det får anses finnas en sådan risk för återfall som anges i första stycket.

24 §

Om uppgifter om egendom som har varit föremål för brott finns i en

förundersökning eller i en brottsanmälan, får uppgifterna behandlas efter ut-
gången av den tid som anges i 3 kap. 10 och 11 §§ polisdatalagen
(2010:361), om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig för att kunna
återställa egendomen till rätt ägare eller för att kunna spåra föremålets an-
vändning vid annat brott eller brottslig verksamhet.

Personuppgifter knutna till sådan egendom ska dock gallras när behand-

lingen inte längre är nödvändig för något av de ändamål som anges i första
stycket.

25 §

Uppgifter om en person som är eftersökt såsom försvunnen får be-

handlas så länge uppgiften behövs för ändamålet med behandlingen.

Uppgifterna ska dock gallras senast tre månader efter det att personen har

anträffats.

26 §

Skildringar av barn i det digitala referensbiblioteket över

barnpornografiska framställningar får behandlas efter utgången av den tid
som anges i 3 kap. 10 och 11 §§ polisdatalagen (2010:361), om behand-
lingen är nödvändig för att förebygga, förhindra eller upptäcka följande brott
mot barn: brott mot 4 kap. 1 a §, 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

Uppgifterna ska dock gallras senast fyrtio år efter det att de infördes i re-

ferensbiblioteket.

Undantag från gallring

27 §

Riksarkivet får, efter samråd med Rikspolisstyrelsen, meddela före-

skrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 2 kap. 13 §, 3 kap. 14 §,
4 kap. 14, 15, 20 och 22 §§ eller 5 kap. 7 och 12 §§ polisdatalagen
(2010:361) får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

�vriga bestämmelser

28 §

Rikspolisstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställighet av polisdatalagen (2010:361) och denna förordning.

29 §

Innan Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av denna för-

ordning i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga inte-

background image

6

SFS 2010:1155

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

griteten ska samråd ske med Datainspektionen och Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012, då polisdataförord-

ningen (1999:81) ska upphöra att gälla.

2. I fråga om behandling av personuppgifter i en särskild undersökning

enligt 14 § första stycket 1 polisdatalagen (1998:622), som har beslutats före
den 1 mars 2012, gäller den upphävda förordningen till utgången av år 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)