SFS 2010:1156 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749);

101156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i folkbokf�ringsf�rordningen <br/>(1991:749);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 oktober 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 a och 6 �� i folkbokf�ringsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1991:749) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft10">Samordningsnummer f�r tilldelas en person om det inte r�der</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">os�kerhet om hans eller hennes identitet.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">�ven om det r�der os�kerhet om en persons identitet, f�r samordnings-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nummer tilldelas f�r</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. registrering i register som f�rs enligt lagen (1998:620) om belastnings-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">register, lagen (1998:621) om misstankeregister, lagen (2010:362) om poli-<br/>sens allm�nna spaningsregister och polisdatalagen (2010:361),</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. annan behandling av uppgifter enligt polisdatalagen, eller i �vrigt inom</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ttsv�sendets informationssystem,</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. registrering i Migrationsverkets verksamhetsregister enligt f�rordnin-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">gen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utl�n-<br/>nings- och medborgarskapslagstiftningen n�r det g�ller personer som omfat-<br/>tas av lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl., eller</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. registrering i beskattningsdatabasen.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:736px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En beg�ran om tilldelning av samordningsnummer eller person-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">nummer enligt 18 b � folkbokf�ringslagen (1991:481) ska vara skriftlig. Den<br/>ska inneh�lla tillg�ngliga uppgifter om den enskildes namn, k�n, f�delsetid,<br/>f�delseort, adress i Sverige och medborgarskap. En beg�ran ska vidare inne-<br/>h�lla uppgift om vilka handlingar som legat till grund f�r identifiering. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid tilldelning av samordningsnummer f�r Skatteverket beg�ra att de</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">handlingar som legat till grund f�r identifieringen ges in till verket. Detta<br/>g�ller dock inte d� samordningsnummer ska tilldelas en person som omfattas<br/>av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I en beg�ran om nummertilldelning enligt 5 a � andra stycket 1, 2 eller 3</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ska den myndighet som beg�r tilldelningen ange om det r�der os�kerhet om<br/>n�gon uppgift som l�mnas om den enskilde.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:275.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:275.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1156</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1156</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2012.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i folkbokf�ringsf�rordningen
(1991:749);

utf�rdad den 28 oktober 2010.

Regeringen f�reskriver att 5 a och 6 �� i folkbokf�ringsf�rordningen

(1991:749) ska ha f�ljande lydelse.

5 a �

1

Samordningsnummer f�r tilldelas en person om det inte r�der

os�kerhet om hans eller hennes identitet.

�ven om det r�der os�kerhet om en persons identitet, f�r samordnings-

nummer tilldelas f�r

1. registrering i register som f�rs enligt lagen (1998:620) om belastnings-

register, lagen (1998:621) om misstankeregister, lagen (2010:362) om poli-
sens allm�nna spaningsregister och polisdatalagen (2010:361),

2. annan behandling av uppgifter enligt polisdatalagen, eller i �vrigt inom

r�ttsv�sendets informationssystem,

3. registrering i Migrationsverkets verksamhetsregister enligt f�rordnin-

gen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utl�n-
nings- och medborgarskapslagstiftningen n�r det g�ller personer som omfat-
tas av lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl., eller

4. registrering i beskattningsdatabasen.

6 �

2

En beg�ran om tilldelning av samordningsnummer eller person-

nummer enligt 18 b � folkbokf�ringslagen (1991:481) ska vara skriftlig. Den
ska inneh�lla tillg�ngliga uppgifter om den enskildes namn, k�n, f�delsetid,
f�delseort, adress i Sverige och medborgarskap. En beg�ran ska vidare inne-
h�lla uppgift om vilka handlingar som legat till grund f�r identifiering.

Vid tilldelning av samordningsnummer f�r Skatteverket beg�ra att de

handlingar som legat till grund f�r identifieringen ges in till verket. Detta
g�ller dock inte d� samordningsnummer ska tilldelas en person som omfattas
av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

I en beg�ran om nummertilldelning enligt 5 a � andra stycket 1, 2 eller 3

ska den myndighet som beg�r tilldelningen ange om det r�der os�kerhet om
n�gon uppgift som l�mnas om den enskilde.

1 Senaste lydelse 2009:275.

2 Senaste lydelse 2009:275.

SFS 2010:1156

Utkom fr�n trycket
den 9 november 2010

background image

2

SFS 2010:1156

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 mars 2012.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

;