SFS 2010:1156 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749);

101156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 28 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 5 a och 6 §§ i folkbokföringsförordningen

(1991:749) ska ha följande lydelse.

5 a §

1

Samordningsnummer får tilldelas en person om det inte råder

osäkerhet om hans eller hennes identitet.

�ven om det råder osäkerhet om en persons identitet, får samordnings-

nummer tilldelas för

1. registrering i register som förs enligt lagen (1998:620) om belastnings-

register, lagen (1998:621) om misstankeregister, lagen (2010:362) om poli-
sens allmänna spaningsregister och polisdatalagen (2010:361),

2. annan behandling av uppgifter enligt polisdatalagen, eller i övrigt inom

rättsväsendets informationssystem,

3. registrering i Migrationsverkets verksamhetsregister enligt förordnin-

gen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlän-
nings- och medborgarskapslagstiftningen när det gäller personer som omfat-
tas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller

4. registrering i beskattningsdatabasen.

6 §

2

En begäran om tilldelning av samordningsnummer eller person-

nummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481) ska vara skriftlig. Den
ska innehålla tillgängliga uppgifter om den enskildes namn, kön, födelsetid,
födelseort, adress i Sverige och medborgarskap. En begäran ska vidare inne-
hålla uppgift om vilka handlingar som legat till grund för identifiering.

Vid tilldelning av samordningsnummer får Skatteverket begära att de

handlingar som legat till grund för identifieringen ges in till verket. Detta
gäller dock inte då samordningsnummer ska tilldelas en person som omfattas
av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

I en begäran om nummertilldelning enligt 5 a § andra stycket 1, 2 eller 3

ska den myndighet som begär tilldelningen ange om det råder osäkerhet om
någon uppgift som lämnas om den enskilde.

1 Senaste lydelse 2009:275.

2 Senaste lydelse 2009:275.

SFS 2010:1156

Utkom från trycket
den 9 november 2010

background image

2

SFS 2010:1156

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)