SFS 2010:1157 Förordning om polisens allmänna spaningsregister

101157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om polisens allmänna spaningsregister;

utfärdad den 28 oktober 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av lagen (2010:362) om polisens all-
männa spaningsregister. Begrepp och uttryck som används i denna förord-
ning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

2 §

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om de uppgifter som får be-

handlas i registret och om förfarandet vid registreringen.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

3 §

Direktåtkomst till uppgifter som behandlas enligt lagen (2010:362) om

polisens allmänna spaningsregister får inte medges innan Rikspolisstyrelsen
har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller styrelsens
krav på behörighet och säkerhet.

4 §

Begränsningen i 19 § första meningen lagen (2010:362) om polisens

allmänna spaningsregister gäller inte för myndigheter som får ha direktåt-
komst enligt 20 § samma lag.

5 §

Om det följer av en internationell överenskommelse får fler personupp-

gifter än vad som anges i 19 § första meningen lagen (2010:362) om poli-
sens allmänna spaningsregister lämnas ut på medium för automatiserad be-
handling till Europol och Interpol.

Gallring

6 §

Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med Riksarkivet, meddela närmare

föreskrifter om gallring.

7 §

Riksarkivet får, efter samråd med Rikspolisstyrelsen, meddela före-

skrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 21�23 §§ lagen (2010:362)
om polisens allmänna spaningsregister får bevaras för historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål.

SFS 2010:1157

Utkom från trycket
den 9 november 2010

background image

2

SFS 2010:1157

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

�vriga bestämmelser

8 §

Rikspolisstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställighet av lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregis-
ter och denna förordning.

9 §

Innan Rikspolisstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av denna för-

ordning ska samråd ske med Datainspektionen i frågor som anges i 8
och 9 §§ lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister och med
både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i frå-
gor som anges i 12 och 14 §§ den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 och gäller till och med

den 28 februari 2017.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)