SFS 2010:1159 Förordning om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet;

101159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:759) med
instruktion för Konjunkturinstitutet;

utfärdad den 28 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:759) med instruktion för

Konjunkturinstitutet ska ha följande lydelse.

1 §

Konjunkturinstitutet har till uppgift att

1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet

samt i anslutning till detta göra prognoser för den svenska ekonomin,

2. följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som berör

institutets verksamhet samt bedriva forskning i syfte att utveckla analys- och
prognosmetoder,

3. göra miljöekonomiska analyser och utveckla miljöekonomiska

modeller,

4. bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) med utfalls- och

prognosdata för Regeringskansliets makroekonomiska verksamhet, med
prognosmodeller samt med miljöekonomiska analyser,

5. i samråd med sådana myndigheter och sammanslutningar som arbetar

inom näraliggande områden verka för att statistiskt material av betydelse för
studiet av den ekonomiska utvecklingen samlas in och bearbetas,

6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken, och

7. inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt tillhandahålla varor

och tjänster.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1159

Utkom från trycket
den 9 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010