SFS 2010:1160 Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

101160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor;

utfärdad den 4 november 2010.

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (2010:1075) om brandfar-

liga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

25 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela före-

skrifter om

1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning

eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor,

2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,
3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och utförande,
4. undantag från tillståndskravet i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga

och explosiva varor,

5. undantag från tillämpningen av lagen om brandfarliga och explosiva

varor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen i fråga om viss
vara eller viss hantering, överföring eller import,

6. att bestämmelserna om godkännande av explosiva varor och om god-

kännande av föreståndare för verksamhet med explosiva varor även ska vara
tillämpliga på en brandreaktiv vara,

7. de frågor som avses i 36 § 5�13 lagen om brandfarliga och explosiva

varor,

8. att hantering, överföring eller import av en brandfarlig eller explosiv

vara ska vara förbjuden, om det är av särskild betydelse med hänsyn till
brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en ex-
plosion,

9. avgifternas storlek enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor när

det gäller den egna verksamheten,

10. att varor, som har tillstånd eller godkännande enligt äldre bestäm-

melser om brandfarliga och explosiva varor men som på grund av EU-direk-
tiv ska vara CE-märkta, istället ska förses med CE-märkning, och

11. undantag från åldergränsen i 7 §, i den utsträckning det är möjligt med

hänsyn till regler som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES).

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar föreskrifter

om fyrverkeripjäser som hanteras av allmänheten ska myndigheten, i den ut-
sträckning det är möjligt med hänsyn till regler som gäller inom EES, endast
tillåta sådana fyrverkeripjäser som har annat huvudsakligt syfte än att avge

SFS 2010:1160

Utkom från trycket
den 16 november 2010

background image

2

SFS 2010:1160

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

knall. Med fyrverkeripjäser avses explosiva varor som innehåller pyrotek-
niska ämnen, avger ljus- eller ljudeffekter och är avsedda för nöje.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)