SFS 2010:1161 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

101161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:178) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 28 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 13 och 20 a §§ förordningen (1977:178) med

vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom samt bilagorna 3, 4, 5 och 6 till förordningen ska ha följande
lydelse.

1 §

1

Påföljd som avses i 1 § första stycket lagen (1972:260) om internatio-

nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning
av brottmålsdomskonventionen verkställas i Sverige enligt nämnda lag, om
påföljden har dömts ut eller beslutats i någon av följande stater som har till-
trätt konventionen: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Est-
land, Georgien, Island, Lettland, Litauen, Moldavien, Montenegro, Neder-
länderna, Norge, Rumänien, San Marino, Serbien, Spanien, Turkiet, Ukraina
eller �sterrike.

Verkställighet av påföljd som avses i 1 § andra stycket lagen om interna-

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får, under de för-
utsättningar som anges i samma lag, med tillämpning av brottmålsdomskon-
ventionen anförtros åt en myndighet i någon av de stater som anges i första
stycket.

13 §

2

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av överförandekon-

ventionen verkställas i Sverige enligt lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om påföljden har dömts
ut eller beslutats av någon av följande stater som har tillträtt konventionen:
Albanien, Amerikas förenta stater, Andorra, Armenien, Australien, Azer-
bajdzjan, Bahamas, Belgien, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien,
Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Estland, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket och vissa områden för vilkas internationella förbindel-
ser Förenade kungariket ansvarar, Georgien, Grekland, Honduras, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Mauritius, Mexiko, Moldavien,
Montenegro, Nederländerna, Norge, Panama, Polen, Portugal, Rumänien,

1 Senaste lydelse 2008:75. �ndringen är föranledd av att Belgien och Montenegro har
tillträtt konventionen.

2 Senaste lydelse 2009:299.

SFS 2010:1161

Utkom från trycket
den 16 november 2010

background image

2

SFS 2010:1161

Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Sydkorea, Tjeckien, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkiet, Tyskland,
Ukraina, Ungern, Venezuela eller �sterrike.

Under de förutsättningar som anges i lagen om internationellt samarbete

rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning av överförande-
konventionen verkställighet av fängelsestraff och överlämnande till rättspsy-
kiatrisk vård som har dömts ut eller beslutats här i landet anförtros åt en
myndighet i någon av de stater som anges i första stycket.

20 a §

3

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av tilläggsprotokol-

let verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen (1972:260) om interna-
tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om påföljden har
dömts ut eller beslutats här i landet eller av en stat som tillträtt eller anslutit
sig till tilläggsprotokollet.

Vid överförande av verkställighet gäller bestämmelserna i 14 och 17 §§.
Följande stater har tillträtt tilläggsprotokollet: Belgien, Bulgarien, Cypern,

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien,
Grekland, Irland, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge,
Polen, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Tjeckien, Tysk-
land, Ukraina, Ungern och �sterrike.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:299. �ndringen är föranledd av att Förenade kungariket har
tillträtt tilläggsprotokollet.

background image

3

SFS 2010:1161

Bilaga 3

4

Länder som avses i 21 f §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Antigua och Bar-
buda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain,
Belgien, Belize, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasi-
lien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile,
Colombia, Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska repu-
bliken Kongo, Djibouti, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, Ekva-
torialguinea, El Salvador, Estland, Etiopien, Filippinerna, Finland, Frank-
rike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon, Gambia, Geor-
gien, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, In-
donesien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Jemen, Jordanien,
Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgi-
zistan, Kiribati, Komorerna, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Makedonien, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marocko, Maureta-
nien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moldavien, Monaco, Moçambique,
Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Ni-
ger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis,
San Marino, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Ser-
bien, Seychellerna, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka,
Sudan, Surinam, Sydafrika, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Togo,
Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda,
Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vitryssland,
Zambia, Zimbabwe, �sterrike och �sttimor.

4 Senaste lydelse 2009:299. �ndringen är föranledd av att Indonesien, Irland, Island,
Jemen, Jordanien, Pakistan, San Marino, Syrien, Tchad och �sttimor har tillträtt kon-
ventionen.

background image

4

SFS 2010:1161

Bilaga 4

5

Länder som avses i 21 g § första stycket

Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda, Argen-
tina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Belgien, Be-
lize, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulga-
rien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Domi-
nikanska republiken, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Est-
land, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Förenade
kungariket, Gabon, Gambia, Georgien, Grenada, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Honduras, Irak, Indonesien, Irland, Island, Israel, Ita-
lien, Jamaica, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazak-
stan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Kroatien, Kuwait, Laos, Lesotho,
Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
dagaskar, Makedonien, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauretanien, Mau-
ritius, Mexiko, Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Montenegro,
Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya
Zeeland, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien,
Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, San Marino, São Tomé och Prín-
cipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Surinam, Sydafrika, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania,
Tchad, Togo, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tysk-
land, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vitryssland, Zam-
bia, �sterrike och �sttimor.

5 Senaste lydelse 2009:299. �ndringen är föranledd av att Antigua och Barbuda, Ga-
bon, Indonesien, Irland, Island, Jordanien, Kina, Luxemburg, Qatar, San Marino, Sy-
rien, Tchad, Togo och �sttimor har tillträtt tilläggsprotokollet.

background image

5

SFS 2010:1161

Bilaga 5

6

Länder som avses i 21 g § andra stycket

Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda, Argen-
tina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Belgien, Be-
lize, Benin, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Bur-
kina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile, Costa Rica, Cypern, Dan-
mark, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Dominikanska republiken,
Ecuador, Egypten, El Salvador, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket, Gambia, Georgien, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guyana, Honduras, Indonesien, Irak, Italien, Jamaica, Kambodja, Kamerun,
Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kirgizistan, Kiribati, Kroatien, Ku-
wait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Li-
tauen, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Mali, Malta, Mauretanien, Mauri-
tius, Mexiko, Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Montenegro,
Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya
Zeeland, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien,
Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, San Marino, São Tomé och Prín-
cipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Surinam, Sydafrika, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania,
Togo, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland,
Ukraina, Ungern, Uruguay, Venezuela, Vitryssland, Zambia, �sterrike och
�sttimor.

6 Senaste lydelse 2009:299. �ndringen är föranledd av att Antigua och Barbuda, Indo-
nesien, San Marino, Syrien, Togo och �sttimor har tillträtt tilläggsprotokollet.

background image

6

SFS 2010:1161

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga 6

7

Länder som avses i 21 h §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Angola, Antigua
och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas,
Bahrain, Bangladesh, Belgien, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina,
Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska re-
publiken, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska re-
publiken Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador,
Egypten, El Salvador, Estland, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Finland, Frank-
rike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon, Georgien,
Ghana, Grekland, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, In-
donesien, Irak, Iran, Israel, Italien, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Ma-
laysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Moçambique, Moldavien, Mongoliet, Montenegro, Namibia, Nederländer-
na, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nya
Guinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Rwanda, Ryss-
land, São Tomé och Príncipe, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna,
Sierra Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sydaf-
rika, Sydkorea, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Trinidad och Tobago, Tuni-
sien, Turkiet, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekis-
tan, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe, �sterrike och
�sttimor.

7 Senaste lydelse 2009:299. �ndringen är föranledd av att Bahrain, Demokratiska re-
publiken Kongo, Dominica, Estland, Haiti, Iran, Italien, Laos, Libanon, Liechtenstein,
Schweiz, Singapore, Ukraina och Vietnam har tillträtt konventionen.