SFS 2010:1162 Förordning om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

101162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag
till kommunal energi- och klimatrådgivning;

utfärdad den 4 november 2010.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1997:1322) om bidrag till

kommunal energi- och klimatrådgivning

1 ska ha följande lydelse.

8 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Statens energimyndighets beslut om
bidrag enligt 5 § får överklagas hos regeringen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2007:1441.

SFS 2010:1162

Utkom från trycket
den 16 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010