SFS 2010:1163 Förordning om ändring i förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska gemenskapens budget, m.m.

101163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1333) om
administration av den svenska avgiften till
Europeiska gemenskapens budget, m.m.;

utfärdad den 4 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1333) om adminis-

tration av den svenska avgiften till Europeiska gemenskapens budget, m.m.

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå,
dels att rubriken till förordningen samt 1�7 och 9 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 11 §, av följande ly-

delse.

Förordning om administration av den svenska avgiften till
Europeiska unionens budget

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om vilka myndigheter som

ansvarar för administration m.m. av den svenska avgiften till EU:s allmänna
budget.

Bestämmelser om beräkning, redovisning, betalning m.m. av avgiften till

EU finns i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj
2000 om genomförande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom om syste-
met för gemenskapernas egna medel, rådets förordning (EEG, Euratom) nr
1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för upp-
börd av egna medel som härrör från mervärdeskatt samt rådets förordning
(EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av brut-
tonationalinkomsten till marknadspriser.

2 §

Riksgäldskontoret samordnar betalningarna till Europeiska kommis-

sionen och administrerar ett konto i kommissionens namn för kreditering av
avgiften.

3 §

En myndighet som enligt 4�7 §§ administrerar en viss del av den

svenska avgiften till EU ska för den delen, om inte annat anges i 6 eller 7 §,
vidta de åtgärder som avser den delen och som behövs för att fullgöra de
skyldigheter som följer av de förordningar som anges i 1 § andra stycket.

SFS 2010:1163

Utkom från trycket
den 16 november 2010

background image

2

SFS 2010:1163

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

4 §

Tullverket administrerar den del av den svenska avgiften till EU som

härrör från tullmedel. Kommerskollegium, Statens jordbruksverk och Statis-
tiska centralbyrån ska bistå Tullverket med de uppgifter verket behöver.

5 §

Statens jordbruksverk administrerar den del av den svenska avgiften

till EU som härrör från produktionsavgifter för socker.

6 §

Skatteverket administrerar den mervärdesskattebaserade delen av den

svenska avgiften till EU. Statistiska centralbyrån administrerar dock, med
bistånd från Skatteverket, beräkningen av den viktade genomsnittssatsen för
mervärdesskatten. Vidare sammanställer Ekonomistyrningsverket statens in-
komster av mervärdesskatt.

7 §

Kammarkollegiet administrerar de delar av den svenska avgiften till

EU som baseras på bruttonationalinkomsten. Statistiska centralbyrån svarar
dock för den årliga redovisningen av föregående års bruttonationalinkomst.

9 §

Regeringskansliet svarar för att informera Europeiska kommissionen

om sådana förhållanden som avses i artikel 4 förordning (EG, Euratom) nr
1150/2000.

11 §

Myndigheterna som enligt denna förordning administrerar den

svenska avgiften till EU:s allmänna budget ska utan dröjsmål informera Re-
geringskansliet om ärenden som rör avgiften och som enligt 20 § förordning-
en (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet faller inom Reger-
ingskansliets ansvarsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)