SFS 2010:1165 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

101165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 4 november 2010.

Regeringen föreskriver att 62 och 63 §§ samt rubriken närmast före 62 §

förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska ha följande lydelse.

Mottagande av vissa nyanlända invandrare m.m.

62 §

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos

kommunerna att ta emot personer som omfattas av förordningen (2010:408)
om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare samt i det sam-
manhanget verka för regional samverkan.

Länsstyrelsen ska också verka för regional samverkan mellan kommuner,

statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i planering, organisering
och genomförande av insatser för personer som avses i första stycket.

63 §

Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp organise-

ring och genomförande av insatser för personer som omfattas av förordning-
en (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skyddsbehövande och

andra utlänningar som omfattas av förordningen (1990:927) om statlig er-
sättning för flyktingmottagande m.m. och som före utgången av november
2010 för första gången har tagits emot i en kommun.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1165

Utkom från trycket
den 16 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010