SFS 2010:1166 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

101166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 4 november 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

dels att 1 och 28�30 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 30 a §, av följande

lydelse.

1 §

2

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7�14 §§, 23 § första

stycket 4 och andra stycket, 25 § första stycket 1, 7�9, 11�13 och andra
stycket, 26 § första stycket 3 och andra stycket samt 27�30 a §§,

2. med stöd av 14 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 §, 23 § första stycket

2, 25 § första stycket 5 och 26 § första stycket 2,

3. med stöd av 14 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 5 §, 23 § första stycket

1�3 samt 26 § första stycket 1 och 2 och andra stycket,

4. med stöd av 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 6 och 15�22 §§, 25 §

första stycket 6 och 10 samt 28�30 a §§,

5. med stöd av 14 kap. 20 § miljöbalken i fråga om 24 §, och
6. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

28 §

3

Naturvårdsverket får meddela sådana föreskrifter som

1. avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13, och
2. behövs med hänsyn till skyddet av den yttre miljön.
Innan Naturvårdsverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda

med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter,
ska verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter
som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

29 §

4

Boverket får i fråga om byggprodukter meddela sådana föreskrifter

som

1 Jfr rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstat-
ernas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare (EGT L

147,

9.6.1975, s. 40, Celex 31975L0324), senast ändrat genom Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 219/2009 (EUT L 87, 31.3.2009, s. 109, Celex 32009R0219).

2 Senaste lydelse 2010:965.

3 Senaste lydelse 2010:965.

4 Senaste lydelse 2010:965.

SFS 2010:1166

Utkom från trycket
den 16 november 2010

background image

2

SFS 2010:1166

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13, och
2. behövs till skydd för inomhusmiljön.
Innan Boverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda med

Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter, ska
verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter som
avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

30 §

5

Livsmedelsverket får i fråga om material och produkter som är av-

sedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om nappar meddela så-
dana föreskrifter som avses i 25 § första stycket 1, 10 och 13.

Innan Livsmedelsverket meddelar en sådan föreskrift, ska verket samråda

med Kemikalieinspektionen. Om föreskriften har betydelse för transporter,
ska verket också samråda med den eller de berörda transportmyndigheter
som avses i 2 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

30 a §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de före-

skrifter om utförande, funktion och märkning av aerosolbehållare som be-
hövs för att genomföra rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande
aerosolbehållare

6, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 219/2009

7.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

5 Senaste lydelse 2010:965.

6 EGT L 147, 9.6.1975, s. 40 (Celex 31975L0324).

7 EUT L 87, 31.3.2009, s. 109 (Celex 32009R0219).