SFS 2010:1170 Förordning om upphävande av förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.

101170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1993:166) om
särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för
äldre m.fl.;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1993:166) om särskilt ombygg-

nadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.

1 ska upphöra att gälla vid ut-

gången av 2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1994:1996.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1994:1996.

SFS 2010:1170

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010