SFS 2010:1171 Förordning om upphävande av förordningen (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av bostäder

101171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1994:1994) om
extra statligt stöd för förbättring av bostäder;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1994:1994) om extra statligt stöd

för förbättring av bostäder ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1171

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;