SFS 2010:1172 Förordning om upphävande av förordningen (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder

101172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1994:2030) om
bidrag till förbättring av inomhusklimatet i
bostäder;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1994:2030) om bidrag till

förbättring av inomhusklimatet i bostäder ska upphöra att gälla vid utgången
av 2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:1172

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010