SFS 2010:1173 Förordning om upphävande av förordningen (1995:801) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder

101173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1995:801) om
statligt investeringsbidrag för nybyggnad av
bostäder;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1995:801) om statligt invester-

ingsbidrag för nybyggnad av bostäder ska upphöra att gälla vid utgången av
2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1173

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010