SFS 2010:1174 Förordning om upphävande av förordningen (1995:806) om statligt investeringsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus

101174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1995:806) om
statligt investeringsbidrag till installation av
ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1995:806) om statligt invester-

ingsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus ska
upphöra att gälla vid utgången av 2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:1174

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010