SFS 2010:1175 Förordning om upphävande av förordningen (1996:1371) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.

101175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1996:1371) om
statligt investeringsbidrag för anordnande av
bostäder för studenter m.fl.;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1996:1371) om statligt invester-

ingsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl.

1 ska upphöra att

gälla vid utgången av 2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1998:671.

SFS 2010:1175

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010