SFS 2010:1176 Förordning om upphävande av förordningen (1998:1025) om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m.

101176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1998:1025) om
stimulansbidrag till äldrebostäder m.m.;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1998:1025) om stimulansbidrag

till äldrebostäder m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2010:1176

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010