SFS 2010:1177 Förordning om upphävande av förordningen (2004:685) om bidrag för installation av hiss m.m. i flerbostadshus

101177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2004:685) om
bidrag för installation av hiss m.m. i
flerbostadshus;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:685) om bidrag för in-

stallation av hiss m.m. i flerbostadshus ska upphöra att gälla vid utgången av
2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1177

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010