SFS 2010:1178 Förordning om upphävande av förordningen (2004:1387) om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen

101178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2004:1387) om
stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:1387) om stöd till investe-

ringar i källsorteringsutrymmen ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:1178

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010